Regulamin


Powrót do strony głównejRegulamin odpłatności za obiady w Szkole Podstawowej nr 5 w Pyskowicach

Wszyscy korzystający z obiadów wydawanych przez stołówkę szkolną zobowiązani są do regularnego wnoszenia opłat.
 • Wysokość stawki obiadowej ustalana jest zarządzeniem dyrektora szkoły na początku każdego roku szkolnego.
 • Opłaty za obiady wnosi się za cały miesiąc z góry na konto szkoły: 98 1020 2528 0000 0102 0480 5372. Szkoła nie przyjmuje wpłat gotówkowych.
 • Wysokość opłaty za konkretny miesiąc ustalają i podają do wiadomości wychowawcy świetlicy.
 • Odliczeń i korekt w wysokości wpłat dokonują wyłącznie wychowawcy świetlicy.
 • Kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną przez wychowawców świetlicy.
 • Opłaty za posiłki wnosi się za cały miesiąc z góry do piątego dnia miesiąca, za który opłata jest wnoszona.
 • Jeżeli piąty dzień miesiąca jest dniem wolnym, to wpłaty należy dokonać wcześniej.
 • Wychowawcy świetlicy przekazują uczniom karteczki z podaną kwotą, jaka powinna być uiszczona za obiady w danym miesiącu.
 • Odebranie karteczki przez ucznia lub rodzica jest potwierdzeniem, iż uczeń będzie korzystał z obiadu w miesiącu następnym.
 • W związku z długim okresem oczekiwania na potwierdzenia wpłat na konto, osoby korzystające z obiadów zobowiązane są do piątego dnia każdego miesiąca, do przedstawienia wychowawcom świetlicy dowodu wpłaty.
 • Wyjątkową formą potwierdzenia wpłaty może być pisemne oświadczenie rodzica o dokonanym przelewie np. przez Internet.
 • Po uzyskaniu przez księgowość w ZOPO wyciągów bankowych, wychowawca świetlicy niezwłocznie sprawdza wpłaty uczniów za obiady.
 • Jeżeli do piątego dnia danego miesiąca uczeń nie dostarczy dowodu wpłaty lub pisemnego oświadczenia i nie figuruje na wyciągu z rachunku, wychowawcy świetlicy natychmiast pisemnie, poprzez ucznia, upomina rodziców o konieczności dostarczenia dowodu potwierdzającego wpłatę.
 • Jeżeli dnia następnego uczeń nie przyniesie dowodu wpłaty lub oświadczenia rodzica o dokonanym przelewie, wychowawca świetlicy nie wyraża zgody na dalsze korzystanie ucznia z obiadów do czasu okazania dowodu wpłaty lub uzyskania oświadczenia rodzica.
 • W sytuacji, kiedy wychowawca świetlicy otrzymuje pisemne oświadczenie o dokonanej wpłacie, pozwala uczniowi korzystać z obiadu i w najbliższym czasie ponownie sprawdza w księgowości wpływające wyciągi z dokonanymi wpłatami.
 • Jeżeli po raz kolejny nie ma wyciągu potwierdzającego wpłatę, wychowawca świetlicy natychmiast telefonicznie lub pisemnie poprzez ucznia zawiadamia rodzica o braku wpływu na konto, prosi rodzica o wyjaśnienie sytuacji oraz nie pozwala w dalszym ciągu korzystać uczniowi z obiadu.
 • Po stwierdzeniu niedokonania wpłaty i braku wyjaśnienia rodzica lub prawnego opiekuna, szkoła wysyła drogą pocztową wezwanie do zapłaty.
 • Szkoła nie stosuje umorzeń. Każdą zaległość egzekwuje od osoby zalegającej z wpłatą.
 • Wychowawca świetlicy odmawia zapisania na obiady uczniów, którzy zalegają z wpłatami za poprzedni okres rozliczeniowy.
 • Opłata podlega zwrotowi w wysokości iloczynu liczby dni nieskorzystania z posiłku i wysokości opłaty za dany posiłek. ( najczęściej jest to odpis w następnym miesiącu). Rodzic, opiekun prawny ucznia lub osoba dorosła korzystająca z posiłku zgłasza wychowawcom świetlicy osobiście, telefonicznie lub poprzez wiadomość sms w danym dniu rano do godz. 8.30, kiedy nie będzie korzystać z obiadu. W przypadku braku zgłoszenia kwota nie jest zwracana/ odpisywana w następnym miesiącu.
 • Kuchnia nie wydaje obiadów na zewnątrz.
 • Za uczniów, którym przyznano świadczenie socjalne w postaci jednego gorącego posiłku dziennie, opłaty wnosi OPS bądź UM.
 • Zasady przekazywania i rozliczania środków określa porozumienie zawarte pomiędzy dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej, a dyrektorem szkoły prowadzącej stołówkę.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2014 rok.   Regulamin stołówki

   1. Myjemy ręce przed spożyciem obiadu.
   2. Do stołówki wchodzimy pojedynczo i spokojnie ustawiamy się w kolejce.
   3. W stołówce rozmawiamy tylko szeptem.
   4. Jesteśmy grzeczni i uprzejmi w stosunku do siebie.
   5. Po zjedzeniu obiadu odnosimy talerze i pozostawiamy miejsce w czystości.
   6. Odpisy za obiady dokonywane są po uprzednim zgłoszeniu nieobecności.
   7. O godz. 11.35 obiad spożywają uczniowie klas 1-4 oraz kl.5a, o 12.35 uczniowie klas 5b,c,d- 8SP. Wszelkie zmiany uzgadniane są z wychowawcami świetlicy.
   8. Obiady spożywane są na miejscu w stołówce szkolnej. Nie prowadzi się sprzedaży "na wynos".
   9. Ze względów higienicznych zabrania się pobytu w pomieszczeniu stołówki osobom nie spożywającym posiłku, w tym również rodzicom dzieci.
   10. Wychowawcy klas bądź wyznaczeni uczniowie mają obowiązek zgłoszenia do kierownika świetlicy nieobecności wychowanków z powodu wycieczki, aby można było dokonać odpisy.
   11. W przypadku nieodpowiedniego zachowania możliwe jest skreślenie z listy osób jedzących obiad.
   12. Za obiady płacimy z góry, od 1 do 5-go danego miesiąca. 13. Zabrania się uczniom korzystania z telefonów komórkowych w stołówce i świetlicy szkolnej bez zgody wychowawcy.