Konkursy


Powrót do strony głównej


  REGULAMIN X OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO dla wychowawanków ¶wietlic szkolnych „Pomidorek czy szczypiorek – magiczny ¶wiat wierszy Jana Brzechwy ”.
  Patronat nad konkursem obj±ł ¦l±ski Kurator O¶wiaty oraz Burmistrz Miasta Pyskowice.
  .
  Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach zaprasza dzieci uczęszczaj±ce do ¶wietlic szkolnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Pomidorek czy szczypiorek- magiczny ¶wiat wierszy Jana Brzechwy” zwanym dalej „Konkursem”.

  I. ORGANIZATOR Organizatorem Konkursu jest ¦wietlica Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach, wychowawca ¶wietlicy: mgr Beata Krasówka zwane dalej „Organizatorem”. KONTAKT tel. 795 506 083 e-mail: kkra81@gmail.com


  II. CEL KONKURSU 1. Popularyzacja czytelnictwa w¶ród dzieci, 2. Promowanie autorów literatury polskiej, 3. Kształtowanie gustów czytelniczych, 4. Podniesienie poziomu czytelnictwa, 5. Mobilizowanie uczniów do czytania, 6. Aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursie, 7. Kształtowanie wyobraĽni dzieci poprzez prace plastyczne inspirowane wierszem, 8. Rozwój umiejętno¶ci plastycznych w¶ród dzieci i młodzieży, 9. Odkrywanie młodych talentów, 10. Umożliwienie prezentacji uzdolnień, 11. Promocja ¶wietlic szkolnych.


  III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 1. Tematem przewodnim prac będ± ilustracje do jednego lub wielu wierszy Jana Brzechwy. 2. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczaj±cych na zajęcia ¶wietlicowe w szkołach podstawowych. 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: uczniowie klas I i II oraz uczniowie klas III i IV osobno dla prac płaskich i prac przestrzennych 4. Termin nadsyłania prac: 29.03.2019r. 5. Z każdej placówki może być nadesłana dowolna ilo¶ć pracaz każdej kategorii wiekowej. 6. Technika prac plastycznych: praca płaska lub przestrzenna w dowolnym formacie 7. Do pracy na odwrocie należy zał±czyć „Kartę zgłoszeniow±” - zał±cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 8. Praca musi być wykonana estetycznie, nie może być zniszczona. 9. Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie przez rodzica / opiekuna dziecka bior±cego udział w konkursie i złożenie wraz z prac± plastyczn± „O¶wiadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” – zał±cznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz „Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych” – zał±cznik nr 3 do Regulaminu.


  IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC Prace należy złożyć, nadesłać ( liczy się data stempla pocztowego) do dnia 29.03.2019 roku. Adres: Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Szkolna 2 44-120 Pyskowice z dopiskiem ¦WIETLICA.


  V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 1. Prace konkursowe będ± oceniane przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu. 2. Jury weĽmie pod uwagę: jako¶ć wykonania pracy oraz jej oryginalno¶ć. 3. Prace niespełniaj±ce zasad okre¶lonych w Regulaminie nie będ± podlegały ocenie przez Jury.


  VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nast±pi w kwietniu 2019r. 2. Lista laureatów Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora www.sp5swietlica.drama.pl. 3. Nagrody i dyplomy zostan± przesłane laureatom poczt± lub osoby nagrodzone zostan± zaproszone na galę wręczenia nagród. 4. Wystawa konkursowa odbędzie sie w Centrum Wystawienniczym w Pyskowicach.


  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Złożenie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu. 2. W sprawach nieobjętym niniejszym Regulaminem decyduje Organizator. 3. Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu staj± się własno¶ci± Organizatora. Autorzy prac przenosz± na Organizatora prawa do publikacji dzieła. 4. Zapytania dotycz±ce konkursu prosimy kierować do Organizatorów.


  ZAŁˇCZNIK NR 1 /3 DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO pt.: "Pomidorek czy szczypiorek – magiczny ¶wiat wierszy Jana Brzechwy" KARTA ZGŁOSZENIA Konkurs plastyczny pt. „Pomidorek czy szczypiorek – magiczny ¶wiat wierszy Jana Brzechwy” imię i nazwisko autora: …............................................................................................................................. klasa:….............................................................................................. tytuł wiersza: ………………………………………..…………………………………………… adres szkoły: ……………………………………………………………………………………. telefon kontaktowy: ……………………………………………………………….. e-mail: ……………………………………………………………………………....


  ZAŁˇCZNIK NR 2 /3 DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „ Pomidorek czy szczypiorek – magiczny ¶wiat wierszy Jana Brzechwy" Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………………………………………… O¦WIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporz±dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi±zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz±dzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz małoletniego uczestnika konkursu przez SP 5, w celu wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „ Pomidorek czy szczypiorek – magiczny ¶wiat wierszy Jana Brzechwy” w zakresie: imię i nazwisko autora, wiek autora. ………………………………..………………………. data i podpis rodzica / opiekuna


  ZAŁˇCZNIK NR 3 / 3 DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „Pomidorek czy szczypiorek – magiczny ¶wiat wierszy Jana Brzechwy” KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporz±dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi±zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz±dzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporz±dzeniem, informujemy, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ¶wietlicy Szkole Podstawowej nr 5 ul. Szkolna 2 44-120 Pyskowice 2) Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, c ,d i e oraz art. 9 ust. 2 pkt a Rozporz±dzenia. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będ± w celu: a) możliwo¶ci wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „ Pomidorek czy szczypiorek – magiczny ¶wiat wierszy Jana Brzechwy" b) odebrania nagrody w konkursie 4) W zwi±zku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorc± Pani/Pana danych osobowych będ± podmioty, którym przekazanie Pana / Pani danych następuje na podstawie Pana/ Pani wniosku lub zgody. 5) Pani / Pana dane osobowe będ± przechowywane przez okres 7 dni po jego zakończeniu zgodnie obowi±zuj±cymi przepisami prawa. 6) W zwi±zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tre¶ci swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikaj±ce z obowi±zuj±cych przepisów prawa. 7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporz±dzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodno¶ć przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowi±zuj±cym prawem. 8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 5w Pyskowicach przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wła¶ciwego w sprawach ochrony danych osobowych. 9) Podanie przez Pani±/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest warunkiem udziału w konkursie. Jest Pani/Pan zobowi±zana/zobowi±zany do ich podania a konsekwencj± niepodania danych osobowych będzie niemożno¶ć udziału w konkursie plastycznym. 10) Pani/Pana dane będ± przetwarzane w informatycznych systemach informacyjnych. 11) Pani/Pana dane nie będ± przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będ± profilowane. …………………..……………………………. data, imię i nazwisko rodzica / opiekuna Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Organizatorów wizerunku mojego dziecka / mojego podopiecznego w formie fotografii lub innych form utrwalania wizerunku dla celów zwi±zanych z promocj± działalno¶ci Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach. Wizerunek będzie rozpowszechniany wył±cznie w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 5. …………………………………………… podpis rodzica / opiekuna


  Podsumowanie poprzednich edycji naszych ogólnopolskich konkursów.
 • IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Para buch, koła w ruch- magiczny ¶wiat wierszy Brzechwy"
  Rok odbycia się: 2017/2018
  Patronat nad konkursem obj±ł kolejny raz ¦l±ski Kurator O¶wiaty oraz Burmistrz Miasta Pyskowice.

  W nadesłanych pracach uczniowie przedstawiali jeden b±dĽ wiele wierszy J.Tuwima. Jury było zachwycone poziomem prac. WyobraĽnia uczniów okazała sie bardzo szeroka. Pomysłów byla moc, dzieci ujmowaly temat bardzo roznorodnie, używajac wiele roznych technik plastycznych, różnych formatow.  Dodatkow± atrakcj± była możliwo¶ć stworzenia pracy przestrzennej. Tutaj mali twórcy stworzyli prawdziwe cuda! Nadesłano przestrzenne lokomotywy i wagony z poszczególnymi elementami przedstawionymi w wierszu.

  W tegorocznej edycji udział wzięło 50 szkół podstawowych z całego kraju, wpłynęło 242 prac. Jury wybrało 18 prac, które zostały nagrodzone grami planszowymi i edukacyjnymi oraz 10 wyróżnień. Nagrody ufundował Burmistrz Miasta Pyskowice. Laureaci otrzymali także pamiatkowe gadĽety miasta ufundowane przez Wydział Promocji i Współpracy Zagranic±. Wszystkie nagrodzone osoby otrzymały także pami±tkowe dyplomy.

  Wystawe dzieł młodych artystów można było ogl±dać w Centrum Wystawienniczym w Pyskowicach od 12.04.2018 przez cały kwiecień w godzinach pracy Centrum. • VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Ptaki, zwierzaki i inne cudaki"
  Rok odbycia się: 2016/2017
  Honorowy Patronat nad konkursem obj±ł Burmistrza Miasta Pyskowice, który ufundował nagrody (atrakcyjne nagrody ksi±żkowe). Wszystkie nagrodzone osoby otrzymały także pami±tkowe dyplomy. Do udziału w konkursie zaproszone zostały wszystkie dzieci z klas 1-4 SP objęte opiek± w ¶wietlicy szkolnej. Uczestnicy przygotowali prace plastyczne w dowolnym formacie , technik± dowoln±.
  W pracach wykorzystane były różne materiały: futerka, korki, płyty cd, gazety, drut, filc, wata, pióra, styropian, papier ¶cierny itp.
  Uczniowie wykonali wyklejanki, wylepianki, mozaiki, wydrapywanki.
  Dodatkow± atrakcj± była możliwo¶ć stworzenia pracy przestrzennej. Tutaj mali twórcy stworzyli prawdziwe cuda! Otrzymali¶my maleńkie jeże, sowy, małpki, koty a także metrowe ptaki, stusie, które zachwycaj± kolorem i rado¶ci±. Nadesłano 538 prac, które nadeszły z wielu zak±tków Polski.

  Oceniaj±c prace Jury brało pod uwagę: zgodno¶ć z tematem, estetykę pracy i pomysł. Komisja konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia osobno dla prac płaskich, osobno dla prac przestrzennych. Było bardzo trudno wybrać najlepszych!

 • VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Moja Okolica"
  Rok odbycia się: 2013/2014
  Honorowy Patronat nad konkursem obj±ł ¦l±ski Kurator O¶wiaty oraz Burmistrza Miasta Pyskowice, który ufundował nagrody (atrakcyjne nagrody ksi±żkowe). Wszystkie nagrodzone osoby otrzymały także pami±tkowe dyplomy. Informacja na temat konkursu była rozpowszechniona za pomoc± internetu, poprzez Kuratoria O¶wiaty oraz dwumiesięcznik "¦wietlica w szkole".

  Konkurs miał na celu poznanie swojej najblizszej okolicy, miejsc wartych uwagi, rozwijanie talentów plastycznych oraz wykorzystanie materiałów wtórnych w pracach plastycznych. Przygotowuj±c prace konkursowe uczestnicy mieli okazję zastanowić się jak można w ciekawy sposób spędzić wolny czas. Mamy również nadzieję, że konkurs przyczyni się do promocji ¶wietlic szkolnych, a także pomoże nawi±zać kontakty pomiędzy placówkami. Do udziału w konkursie zaproszone zostały wszystkie dzieci z klas 1-3 SP objęte opiek± w ¶wietlicy szkolnej. Uczestnicy przygotowali prace plastyczne w formacie A3 technik± dowoln±. W pracach wykorzystane były różne materiały: korki, kubeczki po jogurtach, rolki po papierze, kartoniki po sokach, płyty cd, worki, reklamówki, g±bki, skorupki, słomki, patyczki, gazety itp. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem ? za co jestem bardzo wdzięczna szczególnie wychowawcom którzy po¶więcili sporo czasu na pomoc w przygotowywaniu prac. Wytwory dzieci zaskoczyły wszystkich interpretacj± tematu, wysokim poziomem prac, oryginalno¶ci± pomysłu i sposobem wykorzystania oraz ł±czenia różnorodnych ? niepotrzebnych na pierwszy rzut oka - materiałów. Autorzy prac wyczarowali ze ?¶mieci? piękne prace. Uczniowie przedstawiali w swoich pracach głównie krajobrazy,zamki, ko¶cioły i inne budowle. Ukazywano także lasy, parki, akweny wodne a także place zabaw, otoczenie szkolne. W konkursie wzięło udział 70 placówek z całego kraju. Nadesłano prawie 400 prac, które nadeszły z wielu zak±tków Polski, zarówno z dużych miast, jak i z małych, zupełnie nam nie znanych. Oceniaj±c prace brało pod uwagę: zgodno¶ć z tematem, estetykę pracy i pomysł. Komisja konkursowa przyznała nagrody w 3 kategoriach: klasy 1, klasy 2, klasy 3 oraz wyróżnienia. • VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Odzyskać piękno, czyli zrobić co¶ z niczego"
  Rok odbycia się: 2012/2013
  Patronat nad konkursem obj±ł ¦l±ski Kurator O¶wiaty Stanisław Faber oraz Burmistrz Miasta Pyskowice, który ufundował nagrody.
  Konkurs miał na celu zwrócić uwagę na idee recyklingu i edukację ekologiczn±. Głównym założeniem konkursu było poszerzanie wiedzy w¶ród najmłodszych na temat potrzeby segregowania odpadów i oszczędzania surowców oraz zalet recyklingu. Organizatorom konkursu zależy jednocze¶nie na rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych u dzieci i kształtowaniu postaw ekologicznych poprzez przekazywanie wiedzy dotycz±cej recyklingu.
  Do udziału w konkursie zaproszone zostały wszystkie dzieci z klas 1-3 SP objęte opiek± w ¶wietlicy szkolnej. Uczestnicy przygotowali prace plastyczne w formacie A3 technik± dowoln±. W pracach wykorzystane były różne materiały: korki, kubeczki po jogurtach, rolki po papierze, kartoniki po sokach, płyty cd, worki, reklamówki, g±bki, skorupki, słomki, patyczki, gazety itp. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem za co jestem bardzo wdzięczna szczególnie wychowawcom którzy po¶więcili sporo czasu na pomoc w przygotowywaniu prac. Wytwory dzieci zaskoczyły wszystkich interpretacj± tematu, wysokim poziomem prac, oryginalno¶ci± pomysłu i sposobem wykorzystania oraz ł±czenia różnorodnych niepotrzebnych na pierwszy rzut oka - materiałów. Autorzy prac wyczarowali ze ¶mieci piękne prace. Uczniowie przedstawiali w swoich pracach krajobrazy, zwierzęta, kwiaty, drzewa, zamki i inne budowle, roboty, rakiety, pojazdy.
  W konkursie wzięło udział 60 placówek z całego kraju. Nadesłano ponad 400 prac, które nadeszły z wielu zak±tków Polski, zarówno z dużych miast, jak i z małych, zupełnie nam nie znanych.
  Oceniaj±c prace brało pod uwagę: zgodno¶ć z tematem, estetykę pracy i pomysł, wykorzystane materiały. Komisja konkursowa przyznała nagrody w 3 kategoriach: klasy 1, klasy 2, klasy 3 oraz wyróżnienia. Było bardzo trudno wybrać najlepszych! Gratulujemy wszystkim wykonania wspaniałych prac.
  Aby obejrzeć prace konkursowe, zapraszamy do galerii. • V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Zdrowo i Sportowo"
  Rok odbycia się: 2011/2012
  Patronat nad konkursem obj±ł ¦l±ski Kurator O¶wiaty Stanisław Faber oraz Burmistrz Miasta Pyskowice, który ufundował nagrody.
  Konkurs miał na celu zwrócić uwagę na idee zdrowego trybu życia, odżywiania się oraz uprawiania sportu.
  Chcieli¶my w ten sposób także uczcić organizację Mistrzostw Europy w piłce nożnej w naszym kraju.
  W konkursie udział wzięło 50 placówek z całego kraju. Nadesłano 300 prac.
  Prace nadeszły z wielu zak±tków Polski, zarówno z duzych miast, jak i z małych, zupełnie nam nie znanych.
  Wprowadzono ograniczenie do 10 prac z jednej placówki.
  Zależało nam nie na ilo¶ci, ale na jako¶ci prac i nie zawiedli¶my się.
  Jury było zaskoczone różnorodno¶ci±, interpretacj± tematu i wysokim poziomem prac.
  Uczniowie przedstawiali w swoich pracach zdrowy tryb zycia, piramidy odpowiedniego żywienia, owoce, które uprawiały różne dyscypliny sportowe, mecze piłki noznej, wędrówki górskie, różne formy ruchu i spedzania czasu na ¶wieżym powietrzu.
  Gratulujemy wszystkim wykonania wspaniałych prac.
  Aby obejrzeć prace konkursowe, zapraszamy do galerii. • IV Ogólnopolski konkurs plastyczny Wymarzona wakacyjna podróż
  Rok odbycia się: 2010/2011
  Patronat nad konkursem obj±ł ¦l±ski Kurator O¶wiaty Stanisław Faber oraz Burmistrz Miasta Pyskowice, który ufundował nagrody.
  W konkursie udział wzięło 90 placówek, nadesłano 512 prac.
  Wprowadzono ograniczenie do maksymalnie 10 prac z jednej placówki.
  Dzieła wykonane były różnymi technikami. Nadesłano sporo collage,
  wydzieranek, wyklejanek, prac z plasteliny i innych artykułów.
  Jury podobały się pomysły na prace, wykorzystanie folii spożywczej, bandaży, worków na ¶mieci.
  Uczniowie przedstawiali swoje wymarzone podróże w najróżniejsze miejsca.
  Prym wiodły podróże na wyspy, pod palmy, do krajów afrykańskich.
  Popularne były marzenia o wyjazdach nad morze, w góry, do Paryża i Włoch.
  Były też podróże po Polsce, dokoła ¶wiata no i ....w kosmos. Aby obejrzeć prace konkursowe, zapraszamy do galerii. • III Ogólnopolski konkurs plastyczny Kolory Wiosny
  Rok odbycia się: 2009/2010
  W konkursie udział wzięło 226 placówek, nadesłano 2037 prac z całej Polski.
  Obrazy wykonane były rożnymi technikami. Uczniowie przedstawiali na nich wiosnę w parku,
  kwiaty, ptaki, li¶cie, zwierzęta.
  W¶ród prac dominowały wylepianki, wyklejanki, wydzieranki,
  nadesłano wiele prac z rożnego typu ziaren oraz plasteliny,
  niestety wiele zostało zniszczonych podczas transportu. Aby obejrzeć prace konkursowe, zapraszamy do galerii. • II Ogólnopolski konkurs plastyczny Jesienne Inspiracje.
  Rok odbycia się: 2008/2009
  Do konkursu nadesłano 300 prac z całej Polski.
  Dzieła wykonane były najróżniejszymi technikami w różnych formatach.
  Uczniowie przedstawiali na nich jesień w parku, grzyby, ptaki,
  li¶cie, wiewiórki, sowy, jeże i wiele innych.
  W¶ród prac dominowały wylepianki, wyklejanki, wydzieranki,
  nadesłano wiele prac z różnego typu ziaren, niestety wiele zostało zniszczonych podczas transportu.
  Jury miało wielki kłopot z wyłonieniem zwycięzców.
  Ostatecznie oprócz 3 miejsc, przyznano dodatkowo 13 wyróżnień oraz 25 dyplomów.
  Dyplomy przyznano uczniom, których prace zwróciły uwagę jury. Aby obejrzeć prace konkursowe, zapraszamy do galerii. • I Ogólnopolski konkurs plastyczny W Bałwankowie.
  Rok odbycia się: 2007/2008.
  Na konkurs nadesłano 266 prac z różnych rejonów kraju (¦l±sk, Małopolska, Pomorze, Mazowsze).
  W pracach stosowano najróżniejsze techniki plastyczne. Obrazy były bardzo ciekawe, starannie wykonane.
  Temat okazał się wdzięczny, bałwanki wykonywane były farbami plakatowymi,
  pastelami, plastelin±, wyklejane bibuł±, wat±, styropianem, tektur± falist±,
  wykonane z materiałów sypkich, masy solnej, wełny, z bandaży, wacików kosmetycznych,
  patyczków, z firanek, kuleczek z dziurkacza, papieru ¶ciernego. Aby obejrzeć prace konkursowe, zapraszamy do galerii.Wszelkie Prawa Zastrzeżone.