Programy autorskie


Powrót do strony głównej

Poznajemy zawody z bliska.
Autorski program zajęć świetlicowych
w Szkole Podstawowej nr 5 w Pyskowicach.
OPRACOWAŁA:
mgr Beata Krasówka
wychowawca świetlicy w Szkole Podstawowej nr 5 w Pyskowicach

Wprowadzenie
Świetlica szkolna jest jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dzieckiem. Oprócz funkcji opiekuńczej odgrywa doniosłą rolę w procesie dydaktyczno- wychowawczym. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i przyjemnym otoczeniu. Świetlica realizując te same postulaty wychowawcze co szkoła, której jest integralną częścią, ma odmienny styl pracy, nie opiera swojej działalności na sztywnym programie. Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie można realizować bardzo szeroko różne zagadnienia. Praca wychowawcza ma na celu przyczynianie się do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia. Organizowane zajęcia powinny służyć budzeniu zainteresowań, rozwijaniu zdolności poznawczych, wzbogacaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności ucznia. W swojej pracy staram się poprzez różnorodne działania uatrakcyjnić pobyt dziecka w świetlicy. Stąd pomysł na realizowanie zajęć z cyklu "Poznajemy zawody z bliska", gdzie moi wychowankowie mają okazje poznać pracę otaczających ich osób. "Poznajemy zawody z bliska", to atrakcyjny program dla najmłodszych dzieci w pierwszym etapie edukacyjnym. Pomysł zajęć narodził się przypadkiem, ale został wprowadzony w życie. Zaczęłam zbierać ciekawe materiały, które mogłyby mi pomóc w interesującym prowadzeniu tych zajęć. Kolejno odnajdywałam rożne zagadki, rebusy, kolorowanki i inne pomoce, które były załącznikami do moich pomysłów. Jednak najważniejszym elementem, a tym samym najciekawszym punktem programu są wyjścia w teren, gdzie uczniowie namacalnie poznają profesje innych ludzi.
Zajęcia są prowadzone od roku 2006/2007 początkowo przyjmowane były z rezerwą, ale bardzo szybko zyskały wielką sympatie dzieci. Po pierwszej wizycie w zakładzie szewskim, uczniowie zobaczyli jak wyglądają maszyny szewca, jak można poszerzyć but i czym się go klei. Przysporzyło im to wiele satysfakcji. Na pamiątkę przyniosły sobie fleki, kawałki materiałów, które z dumą prezentowały innym uczniom. Nie inaczej było podczas wizyty u fotografa, gdzie poznaliśmy tajniki obróbki zdjęć, sposoby ich ulepszania, oświetlenie, rekwizyty, maszyny do wykonywania odbitek. Widać, ze istnieje potrzeba poznawania zawodów otaczających nas osób. Zajęcia te stwarzają okazje do poszerzenia wiedzy i rozwijania zainteresowań.
Zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi działania związane z doradztwem zawodowym powinny być planowane na poziomie szkoły w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) i realizowane przez całą kadrę pedagogiczną pod kierunkiem doradcy zawodowego lub osoby wyznaczonej przez dyrektora do realizacji zadań doradcy. Nasze działania są wykonywane przez wychowawcę świetlicy.

Cele programu:
cel główny:
 • poznanie różnych zawodów
  cele szczegółowe:
 • docenianie pracy osób dorosłych
 • dostrzeganie korzyści z pracy ludzkiej
 • poznanie zawodów rodziców i ludzi z otoczenia
 • obserwowanie wykonywanej pracy
 • budzenie szacunku do wykonywanej pracy
 • bliższego zaznajomienia z pracą wykonywaną w różnych punktach usługowych oraz z instytucjami użyteczności publicznej
 • kształcenia umiejętności kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej
 • rozumienia wartości uczciwości, odpowiedzialności ludzi pracy
 • rozumienia celowości pracy wykonywanej przez dorosłych


  Metody:
 • pogadanka
 • pokaz
 • burza mózgów
 • wycieczki
 • gry i zabawy ruchowe
 • dyskusje
 • scenki rodzajowe
 • twórczość plastyczna
 • gry dramowe


  Formy:
  indywidualna
  grupowa


  Adresaci programu:


  Program skierowany jest do uczniów w młodszym wieku szkolnym, uczęszczających do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 5 Pyskowicach.


  Treści programu:
  Blok zagadnieniowy i formy realizacji  1. Zawody znane i nieznane, profesje dawne i nowo powstałe.

  Krótka pogadanka na temat starych zawodów, ich roli dawnej i dziś. Prezentacja multimedialna na temat kuźni i narzędzi kowalskich. Zabawa z gliną "Nie święci garnki lepią". Zajęcia multimedialne, wyszukiwanie informacji o nowych zawodach. Wykonywanie plakatu "Najmniej znany zawód". Zabawy dramowe: "Jaki to zawód", Rozwiązywanie zagadek, krzyżówek

  2. Profesje naszych rodziców i dziadków.

  Zabawa ruchowo - naśladowcza "Pracujemy razem". Dzieci wspólnie naśladują czynności osób wykonujących dany zawód. Nazwę zawodu podaje nauczyciel. Prezentacja multimedialna "Zawody naszych rodziców i dziadków" "Zgadnij, kim jesteś" Prowadzący prosi, by zgłosił się ochotnik, który wychodzi z sali. Uczniowie klasy wybierają dla niego zawód, w którym mógłby pracować. Zasadą zabawy jest, że ochotnik nie zna nazwy zawodu, który wybrano dla niego. Zadanie polega na tym, aby odgadł ten zawód zadając uczniom pytania, np.: Czy jest to ktoś, kto pracuje z ludźmi? Czy praca, którą wykonuje, wymaga stosowania narzędzi? czy pracuje się głownie w pozycji stojącej? Grupa udziela odpowiedzi "tak" lub "nie". Ochotnik musi odgadnąć, o jaki zawód chodzi. Praca plastyczna: "Jak pracują moi rodzice?".

  3.Zawody męskie i kobiece. Rozwiązywanie rebusów na temat typowo męskich i kobiecych zawodów.

  Układanie rymowanek o zawodach. Prezentacja multimedialna: "Jak pracują kobiety, a jak mężczyźni" Malowanie farbami plakatowymi na temat "Mój wymarzony zawód". Prezentacja prac przez uczniów. Zabawa ruchowa przy muzyce "Ojciec Wirgiliusz" - pokazanie ruchem wykonywanej pracy.

  4.Profesje ludzi w mieście i na wsi.

  Malowanie farbami plakatowymi na temat "Mój wymarzony zawód". Prezentacja prac przez uczniów. Rozmowa z dziećmi na temat: "Kim chciałbym zostać". Dzieci wypowiadają się na temat tego, jaki zawód chciałyby wykonywać, gdy będą dorosłe. Starają się podać przyczynę wyboru.

  5.Zawody w naszej miejscowości.

  Zabawa "Odgadnij zawód". Odczytanie nazw odgadniętych zawodów i rozmowa na ich temat. Jaki zawód podoba się wam i dlaczego? Co trzeba zrobić, aby wykonywać te zawody? Zabawa: Przyporządkuj nazwę zawodu do rzeczy która się z nim kojarzy. Wykonanie plakatu przedstawiającego zawody ludzi w Pyskowicach Prezentacja multimedialna ilustrująca przedstawicieli różnych zawodów w Pyskowicach.

  6. Nietypowe zawody.

  Rozwiązywanie zagadek na temat różnych zawodów. "Rekwizyt do zawodu" - praca w grupach. Podział na grupy- losowanie kolorowej karteczki, naklejenie jej na ubranie. Rysowanie w grupach jednego rekwizytu do wylosowanego zawodu, odgadywanie przez wszystkich jaki to zawód. "Nietypowy zawód" praca plastyczna Zajęcia multimedialne, wyszukiwanie informacji o dziwnych zawodach.

  7. Zawody pracowników szkoły.

  Zabawa z fabułą - Dzień szkole. Prowadzący zabawę przydziela wszystkim dzieciom role min. nauczycielki, dyrektora, sekretarki, kucharki, woźnej, konserwatora, pielęgniarki, dzieci. Czyta tekst o szkole i jej pracownikach, dzieci muszą podskoczyć, kiedy jest mowa o osobie, którą reprezentują. . Zabawa pantomimiczna - Jaki to zawód?. Poszczególne dzieci za pomocą gestów, mimiki i naśladowania czynności (bez użycia słów) przedstawiają zawód swoich marzeń, pozostali uczniowie odgadują, o jaki zawód chodzi. Krzyżówka "Znam zawody". Uczniowie otrzymują krzyżówkę i rozwiązują ją. Praca plastyczna : "Ulubiony pracownik mojej szkoły"

  Podczas realizacji programu zauważyłam, że dzieci są zainteresowane tematem, chętnie wypowiadają się w oparciu o swoje obserwacje i spostrzeżenia. Poszerzały słownictwo o nowe pojęcia charakterystyczne dla danego zawodu.
  W ramach realizacji odbędą się wycieczki, które poszerzą wiedzę dzieci:
  W ramach realizacji moi wychowankowie odwiedzili:
 • Piekarnię
 • Krawca
 • Pocztę
 • Weterynarza
 • Zegarmistrza
 • Szewca
 • Bibliotekę Miejską
 • Fotografa
 • Muzeum
 • Burmistrza Miasta
 • Pielęgniarkę
 • Rolnika
 • Pisarz
 • Optyka
 • Szklarza
 • Urząd Miasta
 • Zakład mięsny
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
 • Straż Pożarną
 • Aptekę
 • Komisariat Policji
 • Kosmetyczkę
 • Klasę Mundurową
 • Kominiarza
 • Pszczelarza
 • Fryzjera
 • Sprzedawcę
 • Warsztat samochodowy
 • Myjnię samochodową
 • Kucharza
 • Lekarza
 • Bankiera
 • Leśniczego
 • DJ-a

  Ewaluacja

  Do utrwalania zdobytej wiedzy wykorzystuję gry i zabawy. Proponuję dzieciom zorganizowanie zabaw tematycznych. Literatura dziecięca wspierała i wprowadzała w dany temat. Prace plastyczne pozwoliły odzwierciedlić w formie plastycznej obserwacje i wiedzę. Podsumowując realizację programu mogę stwierdzić, że temat został właściwie wybrany.
  Bibliografia:

  U. Barf, J. Maier, Każde dziecko to potrafi, Warszawa 1999
  M. Chylińska, Jak prowadzić świetlicę szkolną - Poradnik, Warszawa 2002
  J. Lewicka, 100 technik plastycznych, Warszawa 1967
  M. Rosiński, Organizacja pracy opiekuńczo - wychowawczej w świetlicach, Szczecin 1996
  A. Z. Wiechowie, Poradnik dla wychowawców świetlic szkolnych, Warszawa 1986
  A. Wiszniewska, Praca wychowawcza w świetlicy szkolnej, Warszawa 1978
  A.Misiuk, Poradnik -poznaję zawody, Kraków 2011
  J.. Stec Zagadki dla najmłodszych, Kielce 1999
  J.K.Siwek, Zgadnij jaki to zawód, Warszawa 2005
  B. Krasówka "Poznajemy zawody z bliska" kwartalnik "Świetlica w szkole" 3/2008


  Z wizytą w Hybrydzie.


  29.01.2020r.grupa świetlicowa realizowała program Poznajemy zawody z bliska. Odwiedziła Hybryd Sp z o.o. Systemy Oświetlenia Ewakuacyjnego mieszczący się w Pyskowicach. W sali konferencyjnej uczniowie wysłuchali wykładu na temat działalności firmy. Następnie zwiedzili poszczególne działy. Z wielkim zaciekawieniem przeglądali się precyzyjnej pracy, sami próbowali wykonać część obowiązków. Cóż można powiedzieć? Uczniowie wyjść nie chcieli :) Każdy z nich otrzymał pamiątkowe gadżety oraz poczęstunek. Dziękuję serdecznie Anna St. Ch-ska za zorganizowanie nam pobytu w firmie,Pani Ali za fachowe objaśnienia oraz pracownikom za życzliwe przyjęcie i cierpliwość.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 30.01.19r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Poznajemy zawody na Politechnice.


  Czy wiesz, że na Politechnice Śląskiej jest zatrudnionych 3000 osób a sama uczelnia ma 13 różnych wydziałów?Kim jest rektor, dziekan i prodziekan? Jak wygląda insygnium władzy? Czym jest toga?Czym różni się wykład od laboratorium? Uczniowie klasy 2a poznawali zawody na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Na miejscu zwiedzali wydział elektryczny, wysłuchali historii powstania uczelni i zobaczyli prezentację na ten temat. Następnie wzięli udział w zajęciach z robotami Hexor II pod opieką dr inż. Tomasza Stenzela. W kolejnej godzinie przeszli na Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, gdzie uczestniczyli w warsztatach na temat minerałów prowadzonych przez dr hab.inż. Katarzynę Staniendę-Pilecki, oglądali je i obserwowali pod mikroskopem. Zobaczyli też prezentację multimedialną "Kolorowe plaże świata". Kolejnym punktem programu było laboratorium z ciekłym azotem w -200 stopniach celcjusza w roli głównej. Nadprzewodnik lewitował, czyli unosił się nad torem magnetycznym. Oglądali lokomotywę, która kursowała nad torem magnetycznym. Wykonywali eksperymenty z balonami pod opieką mgr inż. Pawła Laska. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali Certyfikaty poznania zawodu naukowca, pamiątkowe gadżety. Dziękujemy dr hab. inż. Mariuszowi Stępień za poczęstunek oraz zorganizowanie nam bardzo ciekawego dnia! Uczestnicy są pod wielkim wrażeniem pobytu!

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 05.12.19r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Poznajemy zawody.


  Czako, pałki, młotki, epolety i inne elementy munduru górniczego poznawali w Dniu Górnika uczniowie klasy 3 realizując program "Poznajemy zawody z bliska". Uczniowie odwiedzili Dom Mody "Elegancja" w Pyskowicach, gdzie szyte są mundury dla górników, hutników, różnego rodzaju orkiestr. Na zakończenie wizyty otrzymaliśmy pamiątkowe czako z gęsich piór i inne drobne elementu munduru górniczego. Serdecznie dziękujemy!

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 02.12.19r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Poznajemy pracę pszczelarza.


  Czy wiesz, że młoda pszczoła wylęga się po 20 dniach?Jaka jest rola robotnic, trutnia i królowej? Jak wygląda dłuto pszelarskie, do czego służy fajka i wirówka dowiedzieli się uczniowie kl.1 za sprawą realizacji programu" Poznajemy zawody z bliska" i wizyty pasjonata pszczelarstwa Pana Henryka Sigidusa. Nasz gość zaprezentował uczniom ul, kapelusz, ramki na nektar oraz inne drobne narzędzia pracy pszczelarza. Opowiedział o budowie pszczół, ich roli oraz omówił właściwości miodu. Na zakończenie uczniowie degustowali miód z jego pasieki. Dziękujemy za wartościowe spotkanie i pyszny miód.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 14.11.19r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Poznajemy pracę budowlańca.


  Co to jest poziomica, grzebień, kelnia, czym jest kątownik, otwornica, miarka czy mieszadło, czym różni się gips budowlany od szpachlowego? dowiedzieli się uczniowie realizujący program "Poznajemy zawody z bliska" za sprawą wizyty budowlańców z Firmy EMBUD z Pyskowic, którzy opowiedzieli o specyfice swojej pracy oraz zaprezentowali narzędzia pracy. Dziękujemy serdecznie za poświęcony czas.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 07.11.19r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Poznajemy pracę w biurze podróży.


  Jakie są najpopularniejsze kierunki wyjazdowe?co to jest all inclusive, czy znajomość geografii jest potrzebna pracownikowi biura podróży? Pracę w Biuro Podróży Podróżnik poznawała dziś grupa świetlicowa realizująca program "Poznajemy zawody z bliska". Serdecznie dziękujemy za poczęstunek i słoneczne upominki:)

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 06.11.19r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Poznajemy pracę w sklepie meblowym.


  Z jakich elementów jest zbudowane łóżko, czym jest front i co to jest próbnik. Które materiały są plamoodporne, a które przyjazne dla zwierząt? Uczniowie poznający zawody odwiedzili dziś Salon meblowy Black Red White Pyskowice , gdzie wysłuchali opowieści o pracy w tym miejscu. Na pamiątkę wizyty otrzymali ołówki, miarki i notesy. Dziękujemy!

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 31.10.19r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Poznajemy pracę w sklepie zielarskim.


  Jakie są właściwości anyżku, koperku, czystka, biobranu, czy czarnuszki. Co to jest fitoterapia? Do czego wykorzystamy rumianek, mniszek lekarski czy dziurawca, komu polecana jest mięta, lipa czy babka lancerowata? Na co działa ostropest plamisty i morwa, jak wykorzystać szałwię i skrzyp? Odpowiedzi na te pytania znają uczniowie naszej szkoły za sprawą wizyty w Sklepie zielarsko- medycznym "Amarantus" w Pyskowicach ul. Wojska Polskiego 10. Na miejscu uczniowie poznali właściwości i zastowanie ziół zarówno w medycynie, kosmetyce oraz w kuchni. Dziękujemy za wprowadzenie nas w tajniki zawodu i zdrowy poczęstunek.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 23.10.19r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Poznajemy pracę w sklepie elektrycznym.


  Czy żarówki mogą leczyć ludzi? czym są ampery? jaką funkcję pełnią bezpieczniki? jakie są barwy światła? co to jest gwint, złodziejka, siła? Wreszcie co oznaczają symbole 16A, E 27, R14? Tego wszystkiego dowiedzieli sie uczniowie realizujący program "Poznajemy zawody z bliska" odwiedzając sklep Elektro - 2001 w Pyskowicach przy ul. Armii Krajowej 28. W czasie wizyty uczniowie otrzymali dużą dawkę wiedzy dotyczącej elektryczności i nie tylko. Dziękujemy za sympatyczne przyjęcie, cierpliwość i poczestunek.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 17.10.19r |Autor: mgr Beata Krasówka

  Poznajemy pracę w pracowni rentgenowskiej.


  Kim była Maria Skłodowska-Curie? Jak wyglada zdjęcie rentgenowskie, co to jest prześwietlenie, czym jest promieniowanie, a co możemy zobaczyć na tomografii komputerowej? Uczniowie realizujący program Poznajemy zawody z bliska odwiedzili dziś Szpital Powiatowy w Pyskowicach. Na miejscu zwiedzili pracownię RTG oraz tomografii komputerowej. Poznali tajniki pracy radiologa i technika elektroradiologii.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 02.10.19r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Poznajemy zawód kuriera.


  Karton, folia, strecz, taśma, etykieta i paczka gotowa do nadania! Te i inne niezbędne akcesoria w biurze Smart Kurier Pyskowice zobaczyli nasi uczniowie w ramach realizacji programu "Poznajemy zawody z bliska." Uczniowie ważyli i mierzyli paczki,naklejali etykiety. Dowiedzieli się jaka najwieksza paczka została nadana i co najdziwniejszego wysłano. Na zakończenie uczestnicy otrzymali pamiątkowe wizytówki oraz słodki upominek. Dziękujemy serdecznie za poświęcony nam czas.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 19.09.19r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Poznajemy zawody- w sklepie zoologicznym.


  Jaka jest różnica pomiędzy wężem zbożowym a kalifornijskim? kim jest kardynałek? co to jest welinka? czy kanarki lubią kapiele? czy węże są ciepłolubne? Do czego służy kotnik? Dowiedziała się dziś grupa świetlicowa realizująca program "Poznajemy zawody z bliska". Grupa odwiedziła dziś sklep zoologiczny Dalia w Pyskowicach przy ul. Hutniczej. Uczniowie podczas wizyty poznali także poznali także różne gatunki ryb i innych zwierząt, usłyszeli o ich zwyczajach, sposobach odżywiania. Zobaczyli również różne akcesoria do pielęgnacji i zabawy zwierząt. Wizyta utrwaliła w uczniach wielką miłość do zwierząt. Po powrocie każdy z nich miał plan na posiadanie któregoś pupila.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 12.09.19r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Poznajemy pracę w sklepie medycznym.


  5 czerwca 2019r. grupa realizująca program "Poznajemy zawody z bliska" odwiedziła Centralę Zaopatrzenia i Usług Medycznych w Pyskowicach przy ul.Wojska Polskiego. Uczniowie dowiedzieli się, co to jest orteza i tembrak, czym jest pajączek, do czego służy kołnierz ortopedyczny? Jaka jest różnica między kulą a laską? Jaką rolę odgrywa laska dla osoby niewidomej oraz jaka jest różnica pomiędzy wózkiem inwalidzkim a balkonikiem? Komu może służyć sprzęt zaopatrzenia ortopedycznego? Pracownik sklepu pokazał także różnego typu piłki do masażu oraz wyjaśnił działanie ciśnieniomierza. Dziękujemy za poświęcony czas!

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 06.06.19r |Autor:mgr Beata Krasówka


  Poznajemy pracę ogrodnika .


  Czym jest torf i drenaż, co to jest sadzonka i szklarnia, czym są nawozy naturalne, jaką rolę pełnią dżdżownice w ziemi oraz czym są rozsady, dowiedzieli się uczniowie realizujący program "Poznajemy zawody z bliska" podczas wizyty u ogrodnika Sklep Ogrodniczy " Pan Naturalski " w Pyskowicach ul. Wielowiejska 2. Uczniowie najpierw teoretycznie zapoznali się z tematem, następnie przeszli do części praktycznej. Tam mieli możliwość posadzenia fasoli oraz nauczenia się prawidłowej pielęgnacji rośliny. Na zakończenie uczniowie otrzymali na pamiątkę zasadzoną fasolkę oraz nasiona kwiatów i rzeżuchy. Dziękujemy za pouczającą wizytę!

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 04.06.19r |Autor:mgr Beata Krasówka


  Kiedy praca jest też pasją.


  W środę 29.05.2019r. w ramach programu „Poznajemy zawody z bliska” odwiedziliśmy Barbara Wręczycka Art Florist -sklep artystyczno- florystyczny. Na miejscu zobaczyliśmy jaki asortyment posiada takie miejsce. Są to kwiaty żywe i sztuczce, kompozycje w naczyniach, flower boxy, kartki okolicznościowe, rękodzieło artystyczne decoupage, dekoracje ze sznurka, ikebany, biżuteria ręcznie robiona i wiele innych. Uczniowie usłyszeli opowieść artystki o samodzielnie wykonywanych dekoracjach, które przepięknie wypełniają wnętrza. Uczestników szczególnie zaciekawił obrazek z porostem, który nie rośnie, ale jest żywy. Ma też wiele właściwości, np. pochłanianie wilgoci a przy okazji wspaniale dekoruje wnętrze. Po sąsiedzku odwiedziliśmy także Salon Sukien Ślubnych "Anabelle" w Pyskowicach, gdzie podziwialiśmy uszyte suknie. Poznaliśmy także nazwiska znanych projektantów. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 02.06.19r |Autor:mgr Beata Krasówka


  W siłowni.


  Czy wiesz, że liczba mięśni człowieka określana jest na 450-500?co zrobić, aby mięśnie pracowały jak należy? jak pomóc organizmowi być w dobrej formie? Na te i inne pytania odpowiadał dziś kierownik Hali Widowiskowo-Sportowej p.Bogusław Matwiejczuk podczas naszej wizyty w siłowni w ramach realizacji naszego programu "Poznajemy zawody z bliska".  Naszym uczniom podobała się najbardziej część praktyczna, gdzie ćwiczyli z obciążnikami i próbowali swoich sił na bieżni.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 03.04.19r |Autor:mgr Beata Krasówka


  Poznajemy profesję instruktora tańca.


  Breakdance, hip hop, electic boogie, disco dance, house dance, funky - 29.03.2019r. odwiedziła nas Agata Sitarek z MOKiS Pyskowice która przedstawiała naszym uczniom profesję instruktora tańca. Pani Agata przekazała nam wiele interesujących informacji, znamy już rodzaje tańca zarówno nowoczesnego jak i towarzyskiego. Zobaczyliśmy prezentację multimedialną o historii i pochodzeniu tańca. Obejrzeliśmy także fragmenty występów zespołu Paradox Pyskowice, która prowadzi instruktorka. Byliśmy pod wielkim wrażeniem! Później próbowaliśmy razem z panią Agatą nauczyć się kilku układów tanecznych -okazało się, ze mamy w świetlicy bardzo utalentowanych tancerzy i tancerki! Czas minął nam niezwykle szybko i przyjemnie- DZIĘKUJEMY JESZCZE RAZ PANI AGACIE ZA POŚWIĘCONY CZAS W NASZEJ ŚWIETLICY!

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 30.03.19r |Autor:mgr Beata Krasówka


  W studio fotograficznym.


  Uczniowie realizujący program autorski "Poznajemy zawody z bliska" wiosnę przywitali w "Ewa Miketa Fotografia". Na miejscu Pani Ewa opowiedziała jak różnorodna jest jej praca, ponieważ jest fotografem, bywa też stylistką czy fryzjerką, kiedy przygotowuje swoje klientki do sesji. Fotografka wtajemniczyła nas w świat swoich priorytetów fotograficznych, mówiła, jak ważni są dla niej ludzie. Potem obejrzeliśmy poszczególne elementy studia. Dziewczynki zachwyciły się pięknymi stroikami oraz sukniami, których w szafie jest ponad 70! Na zakończenie wykonaliśmy piękne wiosenne zdjęcia. Dziękuję za magicznie spędzony czas!

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 21.03.19r |Autor:mgr Beata Krasówka


  Wizyta w Sądzie Rejonowym.


  Pozwana, powód, wokanda, apelacja, sygnatura- znaczenie wielu nowych słów poznaliśmy w dniu dzisiejszym podczas wizyty w Sądzie Rejonowym w Gliwicach w ramach realizacji programu "Poznajemy zawody z bliska". Dzięki uprzejmości i przychylności wielu osób udało się zrealizować długo wyczekiwany wyjazd. Na miejscu poznaliśmy pracę sędziego, protokolanta, ławników, prokuratora, adwokatów. Zobaczyliśmy togi w różnych kolorach (sędzia-fioletowy, prokurator-czerwony, adwokat-zielony, radca prawny- niebieski). Największą atrakcją okazał się udział w roli publiczności w prawdziwej rozprawie cywilnej. Wizyta w sądzie okazała się bardzo pouczająca, być może w głowie któregoś uczestnika zagościła myśl, że będzie tam pracować.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 14.03.19r |Autor:mgr Beata Krasówka


  Apilandia.


  Interaktywne Centrum Pszczelarstwa "Apilandia" (Kraina Pszczół), to jedyne miejsce w Polsce, w którym dzięki połączeniu tradycji i innowacyjności mielismy możliwość poznania tajników życia pszczół i pracy pszelarza. Zwiedzanie tego wyjątowego mejsca odbyło sie 13.03.2019r. i podzielone było na trzy etapy tematyczne. Na początku dzieci dowiedziały się, jak wiele dobrego pszczoły robią nie tylko dla ludzi, ale i otaczających nas roślin i zwierząt. Mieliśmy okazję się dowiedzieć więcej o obowiązkach pszczelarza i o tym, co sami możemy zrobic dla pszczół.
  Na kolejnym etapie zwiedzania wcieliśmy się w rolę pszczelarza. Poznaliśmy szczegóły jego pracy i dowiedzieliśmy się, jakich narzedzi używa. Oglądaliśmy także pokazy multimedialne i kolorowe obrazy, sprawdzaliśmy temperaturę w ulach we wszystkich porach roku, a wszystko w interaktywny sposób, który zachwycił dzieci. Następnie grupa wzięła udział w warsztatach "Magia świec z wosku", gdzie każdy wykonał dwa rodzaje świec. Uczniowie z upominkami: miodowymi lizakami, planami lekcji i świecami były bardzo zadowoleni. Nie zabrakło także koła fortuny i degustacji miodu. A Wam który miód najbardziej smakował?

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 13.03.19r |Autor:mgr Beata Krasówka


  Warsztaty zdrowego żywienia.


  W ramach realizacji programu "Poznajemy zawody z bliska" 28.02.2019r. gościliśmy dietetyka klinicznego, psychodietetyka Panią Monikę Cebula Sztuka Zdrowego Żywienia. Nasz ekspert wygłosił prelekcję na temat nowych wytycznych dotyczących odżywiania dzieci i młodzieży. Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej uczniowie wzięli udział w warsztacie kulinarnym. Najpierw poznali sposób przyrządzania napoju Shreka, gdzie składnikami były banany, jabłka, szpinak, mleko kokosowe oraz siemię lniane oraz tahini. Później delektowali się pralinkami "jak śliwka w czekoladzie", składających się z suszonych śliwek, moreli i daktyli oraz kakao. Pani Monika polecała zdrowe przekąski jako alternatywę dla słodyczy zawierających duże ilości cukru. Przesłaniem naszego gościa było poznawanie smaków, dlatego uczniowie próbowali mleka kokosowego, amarantusa czy też tahini.
  Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i edukację w tym ważnym temacie.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 01.03.19r |Autor:mgr Beata Krasówka


  Wyjście do Gabinetu Słuchu GEERS.


  4.02.2019r. klasa 2b w ramach realizacji programu "Poznajemy zawody z bliska" odwiedziła Gabinet Słuchu Geers w Pyskowicach. Na miejscu zebrani dowiedzieli się na czym polega praca audiologa, foniatry, w jaki sposób przeprowadza się badanie oraz jak można kompensować wady słuchu. Protetyk słuchu Małgorzata Siepiela opowiedziała dzieciom z jakimi problemami stykają się osoby niesłyszące i niedosłyszące. Pani Małgosia pokazała uczestnikom stetoskop i audiometr. Wyjaśniła na czym polega otoskopowanie ucha, czym jest implant ślimakowy. Uczniowie poznali także budowę ucha oraz rolę małżowiny usznej. Serdecznie dziękujemy za pouczającą wizytę.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 06.02.19r |Autor:mgr Beata Krasówka


  Poznajemy pracę w kwiaciarni.


  30.01.2019r. grupa uczniów odwiedziła Kwiaciarnię "Sezam" w Pyskowicach. Na miejscu uczestnicy przyglądali się, jak wygląda codzienna praca florystek, skąd czerpią inspiracje do układania bukietów, które kwiaty są najbardziej odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wszyscy uczestnicy zobaczyli pokaz układania wiązanek na różne okazje. Zaobserwowali, że w kwiaciarni oprócz kwiatów, kartek okolicznościowych można zakupić wiele drobiazgów i upominków.
  Uczniowie poznali nazwy kwiatów oraz innych dodatków, jak astromeria, gipsówka, eukaliptus, gerbera czy santini. Najmłodsi lubią działanie praktyczne, dlatego najwięcej emocji wzbudziła możliwość stworzenia własnej kompozycji kwiatowej, dobrania wstążeczki, ozdobnego papieru, obsypania całości brokatem.
  Dziękujemy serdecznie za kwiaty, ciepłe przyjęcie, cierpliwość i możliwość wizyty.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 30.01.19r |Autor:mgr Beata Krasówka


  Poznajemy pracę stolarza.


  Jaka jest różnica miedzy drzewem a drewnem? Co to jest ścisk stolarski, czym jest strug, jak wygląda dłuto, jak należy heblować, a nawet kim jest Św. Józef ? dowiedzieli się dziś uczestnicy programu "Poznajemy zawody z bliska". 23.01.2019 odwiedzili Lextol salon mebli na wymiar w Pyskowicach, gdzie czekał na nich stolarz Pan Leszek Bochenek wraz z współpracownicami. W czasie wizyty uczniowie dowiedzieli się także jak powstają projekty mebli, Uczniowie odpowiadali na wiele pytań. Za prawidłowe odpowiedzi były nagrody! Pod koniec odwiedzin uczestnicy kolorowali firmowe obrazki a na zakończenie każdy z nich otrzymał renifera z drewna, podkładkę pod herbatę, balonik i kolorowankę. Dziękuję za ciekawe zajęcia, wspaniałe przygotowanie i upominki!

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 23.01.19r |Autor:mgr Beata Krasówka


  Kurs kroju i szycia.


  W ramach realizacji programu autorskiego "Poznajemy zawody z bliska" gościliśmy dziś Panią Roksanę Des Loges z ROXI Świat Malucha. Uczestnicy zajęć pod nadzorem przeszli kurs kroju i szycia. Samodzielnie wykonali saszetki na szyje, wybierając najpierw tkaninę, naszywkę oraz guzik. Kontakt z maszyną do szycia był dla dzieci prawdziwą frajdą! Okazało się, że aby coś mogło powstać trzeba być cierpliwym, dokładnym, sumiennym i pomysłowym. Taka była Pani Roksana! Dziękujemy pięknie!!!

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 17.01.19r |Autor:mgr Beata Krasówka


  Poznajemy zawody- Restauracja Umami


  Nasi uczniowie odwiedzili Restaurację Umami- piąty smak w ramach realizacji programu "Poznajemy zawody z bliska". Na miejscu mogliśmy zobaczyć jak wiele osób jest zaangażowanych w tego typu działalność. Uczniowie podziwiali pracę w kuchni, pracę kelenerów, menagera. Poznali kartę dań i różne profile działalności tego miejsca a potem rozgościli się w pokoiku zabaw. Dziękujemy za możliwość odwiedzenia Państwa.


  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 12.12.18r |Autor:mgr Beata Krasówka


  Rehabilitacja i fizykoterapia.


  Klasa 2 poznawała dziś zawody w dziale rehabilitacji i fizykoterapii Przychodni Wielospecjalistycznej przy ul.Wojska Polskiego w Pyskowicach. Uczniowie poznali fachowe pojęcia jak UGUL, rehabilitacja, fizykoterapia. Zobaczyli jak wygląda dzień pracy tutejszych specjalistów i jak funkcjonują poszczególne urządzenia. Dowiedzieli się, które ćwiczenia usprawniają poszczególne partie mięśni. Dziękujemy za możliwość odwiedzenia tego miejsca.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 03.12.18r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Średniowieczne zawody.


  22.11.2018r. klasa 3a realizowała program Poznajemy zawody podczas wycieczki do Toszka. Najpierw grupa odwiedziła Restaurację- Cukiernię Grzybek. Na miejscu poznali p.Aleksandrę Kucharczyk, która opowiedziała jak zaczęła się jej przygoda z cukiernictwem. Zaprezentowała uczestnikom wiele przykładowych tortów w najróżniejszych kształtach. Uczniowie byli pod wrażeniem jak wiele różnych elementów może być umieszczonych w torcie, a przy tym są jadalne:)) Następnie Pani Ola pokazała nam swoje torty, które wzięły udział w Cake Festival Poland, gdzie dwukrotnie zdobyła brąz. Torty perfekcyjne w każdym szczególe zrobiły wrażenie na naszych uczniach i w oczach wielu zasłużyły na złoto. Dziękujemy za możliwość odwiedzania Państwa!! Miłym zakończeniem wizyty u Grzybków była degustacja pierniczków, które otrzymaliśmy na pamiatkę naszej wizyty.
  Drugim punktem programu była wizyta w Centrum Ekspozycji Historycznych w Toszku. Na miejscu uczniowie zwiedzili basztę zamkową. Pod okiem przewodnika zobaczyli narzędzia pracy rymarza, polera, płatnerza, powroźnika, garbarza czy patynkarza. Poznali średniowieczne sposoby miar. Następnie w sali kinowej usłyszeli legendy o Złotej Kaczce, Psie Toszku i Białej Damie. Szczególnie ta ostatnia wywołała dużo emocji:) Punktem kulminacyjnym były warsztaty plastycznie inspirowane wizytą na toszeckim zamku. Na zakończenie wycieczki wszyscy uczestnicy otrzymali poczęstunek w postaci soczków i pączków.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 22.11.18r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Od ziarenka do bochenka.


  Najpierw przejazd komunikacją miejską, potem wizyta w Piekarnio-Cukierni "Ziarenko" w Zbrosławicach. Słowem mnóstwo pozytywnych emocji. W ramach realizacji programu "Poznajemy zawody z bliska" uczniowie klasy 1a wzięli udział w ciekawych warsztatach.
  Na początku ubrani w stroje ochronne: fartuchy i specjalne nakrycia głowy udaliśmy się na zwiedzanie piekarnii. Zobaczyliśmy jak wygladają piece do wypieku chlebów, babek, ile waży łopata do wyjmowania chlebów z pieca . Następnie obejrzeliśmy stanowiska do wyrobu pączków, babek, parówek w cieście. Przyjemnymi momentami była degustacja pierniczków, kokosanek:) W kolejnej części zwiedzania zobaczyliśmy kran, z którego leciała czekolada, mniam!
  Była też maszyna z bitą śmietaną, mniam!
  Uczestnicy zobaczyli także mroźnie, chłodnie, magazyny, stanowiska do mycia i czyszczenia.
  W części praktycznej uczniowie mogli spróbować wyjmowania chleba z pieca. Łopata była duża i ciężka! Wykonali także własne bułki.
  Następnie przygotowali różne dekoracje z ciasta francuskiego. Upieczone ozdoby będą upiekszane farbami plakatowymi w szkole.
  Wielką frajdę sprawiło dzieciom wykonanie babeczek i eklerów z masą budyniową ozdobione czekoladą, posypką, owocami w dużej ilości:)))
  Na pamiatkę wizyty każdy uczeń dostał chlebek, swoją bułkę, stworzone babeczki i eklerka oraz ozdoby z ciasta francuskiego.
  Po powrocie okazało się, że mamy kilku chętnych na stanowisko piekarza:)
  Za udział w warsztatach Piekarnia Ziarenko nie pobrała żadnych opłat. Serdecznie dziękujemy. To było prawdziwe święto chleba i wypieków:)

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 21.11.18r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Iskiereczka mruga- odsłona druga.


  W środę 14.11.2018r. druga grupa uczniów odwiedziła studio fotograficzne "Iskiereczka mruga". Uczniowie byli pod wrażeniem przygotowanej scenografii i ilości wrażeń, które na nich czekały.
  Dziękujemy za cierpliwość do nas i za pozytywne podejście do naszych pomysłów.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 14.11.18r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Poznajemy zawody z bliska- fotograf.


  Czym jest postprodukcja, co to jest blenda, jak uzyskać ostrość zdjęcia dowiedzieli się uczniowie realizujący program autorski "Poznajemy zawody z bliska" za sprawą wizyty w studio fotograficznym Iskiereczka mruga w Pyskowicach. Uczestnicy wysłuchali opowieści o kolorach, które dobrze się fotografuje, o roli światła , zobaczyli też przepiękną świąteczną dekoracje. Pani Kinga wtajemniczyła nas w tajniki postprodukcji, czyli obróbki zdjęć, która jest drugą częścią sesji. Najwięcej emocji wzbudziła możliwość przebrania się w wspaniale stroje i wzięcia udziału w klimatycznej sesji świątecznej. Dziękuję serdecznie Pani Kindze na ciepłe przyjecie, możliwość zobaczenia studia, przybliżenie nam tematu oraz świąteczne zdjęcia.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 07.11.18r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Poznajemy zawody- wizyta w biurze pracy.


  W środę wychowankowie świetlicy w ramach realizacji programu autorskiego "Poznajemy zawody z bliska" udali się do Filii Młodzieżowego Biura Pracy w Pyskowicach. Biuro działa na zasadzie pośrednictwa pracy głównie poprzez: pozyskiwanie i gromadzenie ofert pracy; udzielanie osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników poprzez odpowiedni dobór ofert pracy; kierowanie młodzieży do pracy stałej, sezonowej lub krótkoterminowej; cykliczne organizowanie giełd i targów pracy. Uczestnicy wysłuchali opowieści Pani Katarzyny Wochniak- Jedynak czym zajmuje się pracownik biura i jakie narzędzia służą mu do pracy. Na pamiątkę wizyty uczniowie otrzymali smycze, długopisy i słodki poczęstunek. Serdeczne dziękujemy za ciepłe przyjęcie!

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 31.10.18r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Poznajemy zawody- zajęcia z klasą kosmetyczną.


  25.10.2018r. odwiedziła nas klasa kosmetyczno- medyczna z Zespołu Szkół im.Marii Konopnickiej w Pyskowicach wraz z nauczycielkami mgr inż. Małgorzatą Klyszcz oraz mgr Magdaleną Chrząstek. Nasi goście pokazali nam w jaki sposób można wykonać kule kąpielowe. Dwie grupy uczniów pracowały z wielkim zaangażowaniem. Atmosfera była bardzo twórcza, a dookoła pachniało wiśnią i innymi aromatami. Następnie starsza grupa miała wykonywany peeling rąk, a młodsza malowanie twarzy, emocji było nie lada!! Dziękujemy nauczycielkom oraz uczennicom za przygotowanie i poprowadzenie zajęć. Wszystkim bardzo się podobało.Było bardzo profesjonalnie!

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 25.10.18r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Poznajemy zawody- piłkarz, trener, sędzia piłkarski.


  W dniu dzisiejszym gościliśmy Grzegorza Jarząba- piłkarza i trenera.Gość opowiedział nam na czym polega specyfika takiego zawodu, co jest ważne i jakie predyspozycje powinna posiadać osoba, która wiąże z tym swoją przyszłość. Pan Grzegorz pokazał nam swoje trofea, medale, które osiągnął jako zawodnik i trener. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali opowieści gościa. Na zakończenie trener oraz chętni uczniowie prezentowali sztuczki piłkarskie. Dziękujemy za wizytę i ciekawą opowieść:)

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 24.10.18r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Poznajemy zawody- pielęgniarka.


  W środę 24.10.2018r. grupa uczniów z kl.1 wzięła udział w zajęciach z pielęgniarką szkolną. Uczniowie dowiedzieli się jakie obowiązki musi wykonywać pielęgniarka. Wysłuchali także pogadanki na temat "Dbam o swój stan zdrowia".

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 24.10.18r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Przysmak królowej Małgorzaty..


  Najbardziej znaczącą datą w historii pizzy jest 1899r., kiedy to królowa Małgorzata z dynastii Sabaudzkiej, postanowiła odwiedzić Rafała Esposito. Był on w owym okresie najbardziej znaną osobą w Neapolu, a to za sprawą przygotowywanych przez niego wyśmienitych pizz. W niedługim czasie po tym, jak królowa wyraziła chęć spróbowania przyrządzonej przez Esposito smakowitości, zaszczyciła go swoją obecnością. Z tej okazji przygotował on, specjalnie dla niej, trójkolorową pizze w barwach włoskiej flagi. Zielony był zrobiony z bazylii, biały z mozarelli, a czerwony z pomidorów. Na jej cześć nazwał ją „Margherita”, co po włosku oznacza właśnie Małgorzatę.
  Od tego czasu pizza zaczęła podbijać cały świat i ciężko znaleźć kraj na ziemi, w którym nie znajduje się choćby jedna włoska restauracja.
  Właśnie pizza była dziś tematem przewodnim uczniów klasy 3, którzy w ramach realizacji programu autorskiego "Poznajemy zawody z bliska" odwiedzili Pizzerię Dominium w Gliwicach. Podczas spotkania dzieci zobaczyły pokaz przygotowania specjału, usłyszały o włoskim jej pochodzeniu i amerykańskim udoskonaleniu pizzy. Warsztaty miały także część praktyczną, gdzie uczniowie samodzielnie przygotowywali pizzę według własnego pomysłu, a później ją zjedli:)
  Na wszystkich uczestników wycieczki czekały napoje i upominki ufundowane przez właścicieli lokalu.
  Uczniowie otrzymali dyplomy ukończenia KURSU MAŁEGO PIZZERA.
  Udział w prezentacji, przyrządzaniu i degustacji pizzy był bezpłatny!

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia oraz filmiki  Data: 26.09.18r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Poznajemy pracę bankowca.


  W środę 19.09.2018r. grupa świetlicowa z klas 2 odwiedziła placówkę PKO BP Pyskowice. Wyjście zrealizowano w ramach realizacji programu "Poznajemy zawody z bliska". Uczniowie mieli okazje przyjrzeć się, jak wygląda praca bankowca. Naszych uczniów przywitała Pani Dyrektor, która opowiedziała m.in jak zorganizowana jest praca w banku, gdzie produkowane i zamawiane są banknoty. Następnie pracownik banku p.Agnieszka pokazała na czym polega praca doradcy/kasjera, jakie obowiązki maja poszczególni pracownicy. Na zakończenie uczniowie otrzymali słodki upominek oraz zestaw startowy z kalendarzem SKO. Przypominamy, że nasza szkoła współpracuje z bankiem PKO BP. Chętnych uczniów zapraszamy do wspólnego oszczędzania.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 19.09.18r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Spotkanie z malarką.


  Środowe przedpołudnie, 12 września, upłynęło w świetlicy szkolnej pod znakiem Sztuki. A to za sprawą realizacji programu autorskiego "Poznajemy zawody z bliska". Na zajęcia zaproszona została znana pyskowicka malarka, pani Katarzyna Bączkowska Uczestnicy zdarzenia z zainteresowaniem przysłuchiwali się wypowiedziom przybyłej i z ochotą uczestniczyli w rozmowie. Malarka opowiedziała dzieciom o swoim warsztacie pracy, pokazała swoje farby, pędzle. Pani Katarzyna Bączkowska okazała się ciepłą, bardzo przyjazną, cudownie naturalną osobą, z pasją opowiadającą o swojej pracy i pasji. W drugiej części spotkania uczniowie malowali na sztalugach, poczuli się jak prawdziwi artyści.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 13.09.18r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Darzbór.


  "Uczmy miłości do przyrody, uczymy,
  spostrzegać jej piękno,
  a jednocześnie przestrzegajmy dzieci,
  by tego piękna nie niszczyły bezmyślnie" H.Zdzitowiecka

  23.05.2018r. w ramach realizacji programu autorskiego"Poznajemy zawody z bliska" świetlicę szkolną odwiedził niezwykły gość - Pani leśnik Agnieszka Polowczyk z Nadleśnictwa Rudziniec. Pani Agnieszka pozdrowiła dzieci tradycyjnym powitaniem leśników i myśliwych "Darzbór" "Niech cię bór obdarza, niech przynosi ci dary".
  Następnie przybliżyła dzieciom informacje na temat swojej pracy, zwierząt żyjących w lesie, roślin chronionych, budowy wartwowej lasu i planie urządzania lasu. Podczas spotkania dzieci miały również okazję poznać życie wybranych zwierząt zamieszkujących lasy naszej okolicy. Pani Agnieszka opowiedziała także o drewnie, dowiedzieliśmy się, że co 4 krzesło na świecie jest wykonane z polskiego drewna.
  Na koniec wizyty uczniowie zadawali gościowi wiele zaskakujących pytań, na które Pani z chęcią odpowiadała. Ciekawie przekazane informacje dotyczące natury oraz jej ochrony na długo pozostaną w pamięci najmłodszych.
  Dzień ten stał się doskonałą okazją do propagowania proekologicznych zachowań dzieci oraz zasad dbania o środowisko naturalne i kształtowania prawidłowych postaw wobec przyrody.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 23.05.18r |Autor: mgr Beata Krasówka


  W warsztacie samochodowym.


  Celem dzisiejszego wyjścia z cyklu "Poznajemy zawody z bliska" był warsztat samochodowy. Dzieci miały okazję zobaczyć prawdziwego Monster Trucka. Pan mechanik pokazywał uczestnikom kolejne elementy auta oraz opowiadał do czego służą. Szczególnie silnik samochodowy wzbudził zainteresowanie uczestników. Dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat budowy samochodu za co ,w nagrodę, mogły obserwować jak przy pomocy dźwigu samochód wędruje do góry. Następnie chętne osoby mogły sprawdzić, czy wymiana kół w samochodzie, to trudna sztuka. Na zakończenie uczniowie poznawali tajniki wózka widłowego. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że sterowanie nim nie jest takie trudne.
  Serdecznie dziekujemy Auto-naprawa Jedrzej Zdobylak za poświęcony czas i ciekawy sposób przekazania dzieciom tematu zajęć.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 18.05.18r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Z wizytą w restauracji.


  27.04.2018r. grupa świetlicowa realizująca program "Poznajemy zawody z bliska" odwiedziła Restaurację "Pod Ratuszem" w Pyskowicach, którą od 27 lat prowadzą Państwo Żelazny. Dzieci na własnej skórze doświadczyły, czym jest śląska gościnność. Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na posiłek. Potem mieli okazję porozmawiać i zapytać, na czym polega prowadzenie restauracji, co należy do obowiązków kelnerki, kucharza, czy zaopatrzeniowca. W czasie wizyty dzieci miały okazje przypomnieć sobie podstawowe zasady savoir-vivre. W drugiej części spotkania uczniowie zwiedziły obiekt. Pięknie dziękujemy za serdeczne przyjęcie i przybliżenie dzieciom tematu.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 27.04.18r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Poznajemy pracę lekarza.


  W piątek, 13 kwietnia grupa świetlicowa odwiedziła Niepubliczny Zakład Usług Medycznych Remedium w Pyskowicach, gdzie poznawała pracę lekarza. Na miejscu czekała Pani Aleksandra Stawińska- lekarz oraz pani pielęgniarka. Pani doktor opowiedziała dzieciom jak wygląda jej codzienna praca. Pokazała działanie aparatu USG oraz EKG. Uczniowie nauczyli się bandażować, chętne osoby mogły sprawdzić również swoją wagę. Dzieci zobaczyły, jak wygląda glukometr, narzędzie do wyjmowania kleszczy, usłyszały kiedy podajemy kroplówkę pacjentowi. Dużo entuzjazmu wzbudziły rękawiczki jednorazowe:) Na pamiątkę wizyty wszyscy obecni otrzymali naklejki i tatuaże Dzielny Pacjent:) Dziękujemy za umożliwienie wizyty i przesympatyczne przyjęcie!

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 13.04.18r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Spotkanie z klasą mundurową.


  11 kwietnia uczniowie klasy 3d uczestniczyli w zajęciach z klasą 2 o profilu mundurowym w Zespole Szkół im.Marii Konopnickiej w Pyskowicach. Spotkanie zrealizowano w ramach programu autorskiego "Poznajemy zawody z bliska". Uczniowie zobaczyli pokaz musztry, następnie sami poznawali jej tajniki, uczyli się wydawać komendy. W drugiej części spotkania sami ćwiczyli swoją sprawność uczestnicząc w torze przeszkód oraz biorąc udział w zawodach w przeciąganiu liny. Spotkanie euforycznie przyjęli nasi uczniowie, szybko nawiązali kontakt ze starszymi kolegami. Być może wśród trzecioklasitów będą kandydaci na żołnierzy, policjantów, strażaków, czy stażników więziennych.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 11.04.18r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Poznajemy zawody z bliska- myjnia samochodowa.


  9.03.2018r. w ramach realizacji programu autorskiego "Poznajemy zawody z bliska" odwiedziliśmy Myjnię Samochodową przy ul. Mickiewicza w Pyskowicach. Uczniowie zobaczyli kolejne etapy mycia samochodu, akcesoria pomagające w pracy, dowiedzieli się jaka jest różnica pomiędzy myjnią ręczną a automatyczną. Dziękujemy za możliwość odwiedzenia myjni i poświęcony nam czas.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 09.03.18r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Poznajemy zawody- sprzedawca w sklepie sportowym.


  16.02.2018r. odwiedziliśmy Sklep Sportowy Olimpijczyk w Pyskowicach. Na miejscu zobaczyliśmy szeroką ofertę sklepu, zrozumieliśmy na jak wielu rzeczach musi się znać zatrudniony tam sprzedawca. Zobaczyliśmy sprzęt z wielu dyscyplin sportowych: piłka nożna, siatkowa, rowery, pływanie, sztuki walki. Podziwialiśmy też puchary, medale i statuetki, które można zakupić. Pracownica uświadamiała dzieciom, ze wyuczony zawód jest ważny, jednak w dzisiejszych czasach nie oznacza pracy w jednym zawodzie/miejscu. W życiu trzeba uczyć się nowych rzeczy i podejmować nowe wyzwania. Serdecznie dziękujemy za możliwość odwiedzenia sklepu i poświęcony nam czas.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 17.02.18r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Poznajemy zawody- architekt.


  26 stycznia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Poznajemy zawody”. Tym razem naszym gościem była architekt - pani Aleksandra Opielka. Spotkanie rzuciło światło na tajniki tego zawodu, poznałyśmy specyfikę rysunku architektonicznego. Dowiedzieliśmy się, jak wyglądają Pyskowice okiem architekta. Pani Ola opowiedziała obecnym, jak szeroki zawód wykonuje. Uczniowie zobaczyli, jak wygląda projekt budynku i różnego rodzaju rzuty i trójwymiarowe projekty. Nasz gość opowiedział również jak wyglądała praca architekta dawniej i dziś. Najbardziej jednak wychowanków zainteresowało mierzenie powierzchni tradycyjne oraz laserowe. Poznali także inne akcesoria potrzebne architektowi do swojej pracy. Spotkania i wyjścia z cyklu „Poznajemy zawody z bliska” odbywają się w świetlicy w ramach realizacji programu autorskiego i są dla nas źródłem cennych informacji.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 26.01.18r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Poznajemy zawody-dietetyk.


  Styczeń wypełniony jest ciekawymi spotkaniami i warsztatami w naszej świetlicy. W piątkowe przedpołudnie kontynuowaliśmy cykl "Poznajemy zawody z bliska". Gościliśmy Panią dietetyk Iwonę Zmysło, która opowiedziała o zawodzie i pracy dietetyka. Wyjaśniła, że dietetyk nie jest lekarzem i opowiedziała, w jakim miejscach można spotkać takiego specjalistę. Uczestnicy omówili także piramidę zdrowego żywienia. Pani Iwona przypomniała, że jogurty naturalne są najzdrowsze, ponieważ nie zawierają cukru. Należy uważać również na wody smakowe, ponieważ jedna butelka zawiera ok 4 łyżek cukru. Na zakończenie zajęć podała dzieciom przepis na zdrową wodę smakową. Dziękujemy pani Iwonie za wspaniałe spotkanie i pouczające zajęcia:)

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 12.01.18r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Poznajemy zawody- pszczelarz.


  Na świecie istnieje około 20 000 gatunków. Pszczoły miodne żyją w rojach. W jednym roju żyje około dwudziestu tysięcy pszczół choć zdarza się, że nawet do stu tysięcy. Jest wśród nich jedna królowa, setki trutni i tysiące robotnic. Podczas lotu pszczoła wykonuje 350-435 ruchów skrzydłami na sekundę, czyli 11 400 razy na minutę.
  W dniu dzisiejszym odwiedził nas emerytowany nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5 Pan Henryk Sigidus, którego pszczelarstwo jest wielkim hobby. Posiada własną pasiekę składającą się z 9 uli. Nasz gość opowiedział nam, jak wygląda praca przy ulach, jakich akcesoriów używa w codziennych czynnościach przy pszczołach. Na koniec wszyscy obecni mieli okazję degustować miód z jego pasieki. Smakował oczywiście wybornie:)

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 13.12.17r |Autor: mgr Beata Krasówka


  U fryzjera.


  1.12.2017r. Odwiedziliśmy Salon Fryzjerski Barbara Szpilowska przy ul. Sikorskiego w Pyskowicach. Celem naszej wizyty było poznanie pracy fryzjera. Właścicielka opowiedziała nam, jakie akcesoria ułatwiają pracę współczesnej fryzjerce i do czego służą oraz które czynności lubi robić najbardziej? Następnie dziewczyny zasiadły w fotelach fryzjerskich, a Panie wyczarowały na ich głowach prawdziwe cuda.
  Dziękujemy za poświęcony czas.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 01.12.17r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Spotkanie z dietetykiem.


  27.10.2017r. Grupa dzieci świetlicowych wzięła udział w zajęciach z dyplomowanym dietetykiem Panią Iwoną Zmysło.
  Podczas zajęć uczniowie otrzymali garść informacji na temat zbóż i kasz, warzyw, owoców. Pani Iwona przypomniała dzieciom, jak ważne jest regularne odżywianie, pierwsze śniadanie i odpowienia ilość posiłków. Powiedziała również jak dbać o zdrowie zębów. Pani Dietetyk opowiedziała dzieciom, które przekąski zawierają najwięcej witamin oraz odpowiedziała na liczne pytania.
  Dla utrwalenia na zakończenie zajęć rozwiązali łamigłówkę o zdrowym odżywianiu oraz obejrzeli krótki film o mrozonych owocach. Mam nadzieję, że wiadomości, które otrzymali zostaną w głowach uczniów na długo, a przede wszystkim zostaną użyte w praktyce.


  Data: 27.10.17r |Autor: mgr Beata Krasówka


  Wyjście do kosmetyczki.


  W piątek 6.10.2017r. zainagurowaliśmy wyjścia z cyklu „Poznajemy zawody z bliska” w nowym roku szkolnym. Uczniowie udali się do gabinetu kosmetycznego „Mira”, gdzie poznali tajniki pracy kosmetyczki. Pani Mirka oraz Pani Natalia opowiadziały dzieciom o swojej pracy i obowiązkach, zaprezentowały także niektóre zabiegi, które wykonują w codziennej pracy. Dziewczyny były zachwycone, gdy mogły zobaczyć, jak wygląda pielęgnacja i makijaż twarzy. Chłopcy zajęli się obsługą fotela, okazało się, że to też niezła frajda!

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 06.10.17r |Autor: mgr Beata Krasówka
  Strażakiem być.


  30 maja 2017r. odwiedziliśmy strażaków z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach. Moi podopieczni usłyszeli jak wygląda służba strażaka, jakie obowiązki wykonuje podczas dyżuru? Zobaczyli także przykładowy ubiór do różnego rodzaju obowiązków. Oglądaliśmy akcesoria potrzebne strażakowi, samochody oraz sprzęt gaśniczy. Strażacy przypomnieli nam jak należy udzielać pierwszej pomocy. Potem wspólnie obejrzeliśmy pokaz wodny. Na zakończenie przypomniałam dzieciom, ze praca strażaka jest trudna i niebezpieczna, chodź nasza wizyta minęła w swobodnej i wesołej atmosferze. Dziękujemy strażakom za ich codzienną służbę oraz serdeczne przyjęcie i poświęcony czas.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia


  Data: 30.05.17r | Autor: mgr Beata Krasówka


  W piekarni.


  W dniu 8 maja 2017 r uczniowie klasy II z grupy świetlicowej odwiedzili Piekarnię Marysia w Pyskowicach przy ul.Oświęcimskiej. Dzieci obserwowały pracę piekarza, poznały proces powstawania chleba oraz maszyny pomocne w jego pracy. Dowiedziały się, jakie składniki są potrzebne do zrobienia chleba. Następnie każdy uczestnik otrzymał ciasto, z którego wyrobił własne wypieki. Zabawa była przednia! Podczas oczekiwania na bułeczki każde dziecko otrzymało zestaw wypieków z tutejszej piekarnii, a na zakończenie wizyty kierownik piekarni poczęstowała dzieci świeżutkimi bułeczkami, które z apetytem zostały zjedzone w drodze powrotnej.
  Wyjścia było kontynuacją realizacji programu autorskiego "Poznajemy zawody z bliska".
  Dziękujemy za mozliwość odwiedzenia piekarnii i serdeczne przyjęcie.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia


  Data: 08.05.17r | Autor: mgr Beata Krasówka


  U zegarmistrza.


  24.04.2017r. wychowankowie świetlicy odwiedzili zegarmistrza. Zegary od wielu wieków są elementami wokół których toczy się nasze życie. Co ciekawe, pomimo rozwoju technologii również w tej dziedzinie, zawód ten stał się bardziej elitarny. Dziś zegarmistrz naprawia unikalne mechanizmy za odpowiednio wysokie honorarium.
  Kto może zostać zegarmistrzem? Profesja ta wymaga dużej precyzji, skrupulatności, dokładności, spokoju i cierpliwości. Zegarmistrz nad niewielkim mechanizmem jednego zegarka może spędzać wiele godzin czasu na siedząco. Składanie i rozkładanie, wymienianie maleńkich mechanizmów zegarków wymaga dużej koncentracji i opanowania przy tej pracy.
  Podczas wizyty uczniowie zobaczyli różnego typu zegary, najstarszy, który oglądali miał 103 lata. Dowiedzieli się, z jakich elemetów składają się stare i nowe zegary. Poznali także nieco historii zegara.
  Dziękujemy za przybliżenie pracy zegarmistrza i poświęcony czas oraz za pamiątkowe breloczki.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia


  Data: 24.04.17r | Autor: mgr Beata Krasówka


  Wizyta w Warsztatach Terapii Zajęciowej "Tęcza".


  27.03.2017r. wychowankowie świetlicy odwiedzili Warsztaty Terapii Zajęciowej "Tecza" w Pyskowicach. Warsztaty dążą do aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym. Głównym celem WTZ jest rehabilitacja społeczna, czyli rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej. Warsztaty obejmują swym zasięgiem młodzież upośledzoną w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz osoby niepełnosprawne ruchowo. Warsztaty to miejsce pobytu dla 36 osób niepełnosprawnych.
  Celem naszej wizyty było uwrażliwienie dzieci na potrzeby osób niepełnosprawych oraz poznanie pracy instruktorów, rehabilitantów i psychologów. Uczniowie mieli okazję zobaczyć pracownie gospodarstwa domowego, hafciarsko-krawiecką, muzyczno-teatralną, obróbki szkła, plastyczno-intoligatorską oraz stolarską. W tym pracowniach osoby niepełnosprawne dokonalą swoje umiejętności i spędzają czas.
  Dziękujemy za umożliwienie nam poznania zasad funkcjonowania Warsztatów i poświęcony czas oraz bardzo serdeczne przyjęcie i poczęstunek:)

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia


  Data: 27.03.17r | Autor: mgr Beata Krasówka


  W zakładzie mięsnym.


  20.03.2017r.w ramach realizacji programu autorskiego "Poznajemy zawody z bliska" odwiedziliśmy Zakład Masarski "Suchanek" w Pyskowicach. Tam odziani w białe fartuchy zobaczyliśmy jak wyglada cykl produkcyjny. Dowiedzielismy się, skąd biora się kiełbasy czy pasztet. Poznaliśmy różne stanowiska pracy. Obejrzeliśmy maszyny służace do peklowania, mielenia, czy wędzenia mięsa.
  Następnie sprawdziliśmy ile waży cała nasza grupa- 350kg!!
  Miłym akcentem na zakończenie był poczęstunek. Apetyt po spacerze dopisywał:)
  Dziękujemy za umożliwienie nam zwiedzania zakładu.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia


  Data: 20.03.17r | Autor: mgr Beata Krasówka


  W Urzędzie Miasta.


  03.03.2017r. grupa dzieci świetlicowych zwiedzała Urząd Miasta w Pyskowicach. Naszym przewodnikiem była p.Agnieszka Kazubek- rzecznik prasowy tutejszego urzędu. Nasi wychowankowie wysłuchali opowieści p.Agnieszki o historii naszego miasta, miastach parnerskich. Zwiedzili najważniejsze miejsca w magistracie oraz dowiedzieli się jak funkcjonuje pyskowicki samorząd. Otrzymali również pamiątkowe gadżety w postaci opasek odblaskowych.
  W kolejnej części spotkania uczniowie spotkali się z zastępca burmistrza p.Adamem Wójcikiem. Mieli okazję zobaczyć, czy jego fotel jest wygodny. Kuliminacyjnym punktem programu było odwiedzenie Centrum Monitoringu Miejskiego, które to zrobiło duże wrażenie na zebranych. Wszyscy obecni otrzymali broszury promujace bezpieczeństwo na drodze. Oby więcej tak udanych wyjść! Dziekuję za lekcje historii i terażniejszości oraz poświęcony czas!

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia


  Data: 03.03.17r | Autor: mgr Beata Krasówka


  U optyka...


  27.02.2017r. grupa dzieci odwiedziła Centrum Optyczne Małgorzaty i Bolesława Rudzińskich w Pyskowicach w ramach realizacji programu autorskiego "Poznajemy zawody z bliska:" Uczniowie mieli okazję poznać pracę optometrysty oraz optyka. Wychowankowie dowiedzieli się na czym dokładnie polega różnica pomiedzy optykiem, a optometrystą. Właścicielka centrum omówiła i pokazała narzędzia służące do badania wzroku. Poznaliśmy trudne terminy jak: akomodacja, foropter, autoreflektomierz, centroskop. Następnie przeszliśmy do drugiego pomieszczenia, gdzie są wykonywane szkła. Tam poznaliśmy działanie m.in skanera, myjki ultradzwiękowej. Cała wizyta zrobiła na naszych uczniach duże wrażenie. Mieli oni niepowtarzalna okazję przyrzeć się procesowi powstawania , szlifowania, czyszczenia szkieł. Dziękujemy serdecznie za poświęcny nam czas.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia


  Data: 27.02.17r | Autor: mgr Beata Krasówka


  Wyjście do szklarza.


  13.02.2017r. grupa dzieci odwiedziła Zakład Szklarski p.Sebastiana Mitkowskiego w Pyskowicach w ramach realizacji programu autorskiego "Poznajemy zawody z bliska:" Uczniowie mieli okazję poznać pracę rzemieślnika. Dowiedzieli się czym dokładnie się on zajmuje, obejrzeli wykonane produkty oraz maszyny i narzędzia wykorzystywane w pracy. Uczniowie z zaciekawieniem oglądali różnego rodzaju szkła, poznawali ich nazwy. Na zakończenie wszyscy otrzymali słodki upominek. Wraz z nadejściem wiosny zwiększymy ilość wyjść w teren.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia


  Data: 13.02.17r | Autor: mgr Beata Krasówka


  U weterynarza.


  W piątek odwiedziliśmy Pyskowickie Centrum Zdrowia Zwierząt ProfiWet. Lek.wet. Bartłomiej Kalbarczyk opowiedział nam o swojej pracy, oprowadził po gabinetach, zaprezentował narzędzia wykorzystywane w pracy. W gabinecie przyjmowane są małe zwierzęta jak koty, psy, chomiki, świnki morskie, żółwie, koszatniczki, myszoskoczki, szynszyle, patyczaki itp. Uczniowie podczas wizyty chętnie przyglądali się laparaskopowi, ogladali pod mikroskopem świerzbowca usznego, który czasem zamieszkuje w uchu kota. Mieli okazję zobaczyć aparat usg dla zwierząt oraz przyjrzeć się prześwietleniom rendgenowskim psa. Dzieci odwiedziły także salon urody dla psów. Mam nadzieję, że wyjścia w teren poszerzą wiedzę uczniów o różnych zawodach oraz m.in. uwrażliwią naszych wychowanków na potrzeby zwierząt.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia


  Data: 28.10.16r | Autor: mgr Beata Krasówka


  Z wizytą u pielęgniarki.


  Ruszyliśmy z poznawaniem zawodów i tak w środę odwiedzilismy gabinet szkolnej pielęgniarki. Na miejscu dowiedzieliśmy sie na czym polega jej praca a także ile możliwości pracy ma osoba z takim wykształceniem. Nasza sanitariuszka przypomniała również jak dbać o nasze zdrowie, gdy za oknem plucha. Szczególną uwagę zwróciła na odpowiednie odżywianie i aktywność fizyczną. Mamy nadzieję, że wiedza utrwalona podczas spotkania zostanie wprowadzona w życie.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia


  Data: 26.10.16r | Autor: mgr Beata Krasówka


  Poznajemy zawody-stomatolog.


  24.10.2016r.w ramach realizacji programu autorskiego "Poznajemy zawody z bliska" autorstwa Beaty Krasówki grupa świetlicowa odwiedziła Gabinet Stomatologiczny przy ul. Wyszyńskiego. Celem programu jest:
 • docenianie pracy osób dorosłych
 • dostrzeganie korzyści z pracy ludzkiej
 • poznanie zawodów rodziców i ludzi z otoczenia
 • obserwowanie wykonywanej pracy
 • budzenie szacunku do wykonywanej pracy
 • bliższe zaznajomienia z pracą wykonywaną w różnych punktach usługowych oraz z instytucjami użyteczności publicznej
 • kształcenia umiejętności kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej
 • rozumienie wartości uczciwości, odpowiedzialności ludzi pracy
 • rozumienie celowości pracy wykonywanej przez dorosłych

  Pani doktor Katarzyna Gaweł opowiedziała dzieciom o swojej pracy, zdobytym wykształceniu. Zaprezentowała swój gabinet. Wyjaśniła moim podopiecznym jak nazywają się narzędzia i przedmioty przez nią używane. Na zakończenie przypomniała jak dbać o higienę jamy ustnej i jak często odwiedzać stomatologa, żeby cieszyć się zdrowymi zębami. Każdy chętny wychowanek mógł usiąść na fotelu i poczuć się jak na prawdziwej wizycie. Na pamiątke wizyty uczniowie otrzymali kolorowanki i tatuaże.
  Kolejny zawód, który poznamy to: weterynarz.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia


 • Data: 24.10.16r | Autor: mgr Beata Krasówka


  Odwiedziny u burmistrza.

  W ramach realizacji programu "Poznajemy zawody z bliska" 19.03.2014r. grupa świetlicowa odwiedziła Burmistrza Miasta p.Wacława Kęskę. Uczniowie mogli zobaczyć jego gabinet, miejsce pracy oraz posłuchać jak wygląda praca na co dzień, czym się zajmuje, a nawet ile zarabia osoba kierująca miastem. Pan Burmistrz pokazał uczestnikom cały urząd miasta. Oprowadził grupę po wszystkich wydziałach- gdzie dowiedzieli się, czym zajmują się poszczególne jednostki w mieście, gdzie płaci się podatki, kto odpowiedzialny jest za segregację śmieci. Następnie zobaczyli gdzie pracuje się nad uchwałami oraz posłuchali co to jest audyt wewnętrzny. Uczestnicy odwiedzili redakcję Przeglądu Pyskowickiego, usłyszeli czym zajmuje się Wydział Promocji Miasta, poznali rzecznika prasowego urzędu, Przewodniczącą Rady Miejskiej i inne ważne osoby w mieście.
  Wiele emocji wzbudziła jednostka monitorująca miasto. Dzieci z wielkim zaciekawieniem śledziły co dzieje się w poszczególnych jego częściach. Samodzielnie monitorowały niektóre fragmenty miasta.
  Dzieci dopytywały Burmistrza o remont szkolnego basenu, nowy chodnik przed szkołą oraz plac zabaw w południowej części miasta. Pan Burmistrz zapewnił ich, że te zmiany staną się faktem już w najbliższym czasie.
  Na zakończenie każdy uczestnik spotkania otrzymał pamiątkę w postaci długopisu, breloczka z logo Pyskowic oraz słodkiego upominku.
  Wyjście było bardzo kształtujące, poszerzyło wiedzę dzieci w zakresie profesji wykonywanych w naszym mieście.

  Kliknij tutaj, aby obejrzeć zdjęcia.


  U krawca...

  Grupa świetlicowa odwiedziła zakład krawiecki przy ul. Sikorskiego, który jest jednocześnie salonem sukien ślubnych. Właścicielka opowiedziała dzieciom, jak wyglada jej praca na codzień, jak długo trzeba szyć kreacje, pokazała różne maszyny, żelazka, magazyn z materiałami itp. Prawdziwą gratką była możliwość przymierzenia kapeluszy, bolerek, welonów, paradowanie i fotografowanie się z pięknymi parasolami. Takie wyjścia są wspaniałą atrakcją dla dzieci oraz urozmajceniem pobytu w świetlicy.  Kliknij tutaj, aby obejrzeć zdjęcia.


  U piekarza...

  29.05.2014r. udaliśmy się do pobliskiej Piekarnii Gigant, by przyjrzeć się z bliska jak wygląda produkcja chleba i bułek. Piekarz zaprezentował nam pojemniki z mąką pszenną i żytnią, wytłumaczył jakie skład ma dobry chleb. Dzieciom spodobały się 4 m łopaty, którymi wkłada się chleby do pieca. Uczniowie dowiedzieli się, że każdej nocy wypieka się około 1000 bochenków chleba, a całą pracę wuykonuje 8 osób. Na zakończenie uczniowie skosztowali świeżo wypieczonych bułeczek. To była prawdziwa lekcja ze smakiem.

  Kliknij tutaj, aby obejrzeć zdjęcia.


  Z wizytą na komisariacie.

  Świetliczaki nadal odwiedzają różne miejsca w Pyskowicach. Tym razem udaliśmy się na Komisariat Policji, gdzie nasz dzielnicowy Robert Bonk przedstawił nam na czym polega praca policjanta. Atrakcją była możliwość przymierzenia pełnego stroju ochronnego, który posiadają policjanci np. na meczach piłkarskich. Każdy mógł zobaczyć i przymierzyć kask, pałkę czy tarczę. Kolejnym punktem programu była wizyta w dyżurce, gdzie obejrzeliśmy wszystko dokładnie. Następnie dzieci sprawdziły, w jaki sposób pobiera się odciski palców. Każde dziecko odcisnęło swój palec i mogło zabrać go sobie na pamiątkę. Wizyta na komisariacie była bardzo udana i napewno będzie długo wspominana przez dzieci.  Kliknij tutaj, aby obejrzeć zdjęcia.


  Odwiedzamy fotografa.

  Grupa świetlicowa krąży po Pyskowicach. Tym razem odwiedziła zakład fotograficzny "Fotomax", by przyjrzeć się z bliska pracy fotografa. Uczniowie dowiedzieli się na czym polega jego praca, mieli okazję zobaczyć zaplecze, wszystkie akcesoria, lampy, tła, aparaty itp. Nasi koledzy Dominik i Daniel byli modelami i pozowali do zdjęć. Następnie zobaczyliśmy na czym polega retusz zdjęć. Atrakcją było wspólnie wykonane zdjęcie, które dzieci otrzymają na pamiątkę.  Kliknij tutaj, aby obejrzeć zdjęcia.


  W aptece.

  W ostatnim tygodniu grupa świetlicowa odwiedziła aptekę "Rynek", by przyjrzeć się z bliska pracy farmaceuty. Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób są układane leki, kto może pracować w aptece. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć zaplecze oraz miejsce, gdzie robi się lekarstwa na zamówienie.  Kliknij tutaj, aby obejrzeć zdjęcia.


  Z wizytą u szewca.

  W dniu 14.01.2014r. w ramach realizacji programu autorskiego "Poznajemy zawody z bliska" grupa uczniów odwiedziła zakład szewski przy ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć specjalistyczne maszyny, kleje oraz akcesoria potrzebne do naprawy obuwia. Wycieczka bardzo podobała się uczestnikom.  Kliknij tutaj, aby obejrzeć zdjęcia.


  Wyjście na pocztę.

  19.11.13r. grupa świetlicowa udała się na wycieczkę do urzędu pocztowego. Wyjście odbyło się w ramach realizacji programu autorskiego p.Beaty Krasówka "Poznajemy zawody z bliska". Uczniowie wysłuchali opowieści urzędniczki na temat jej pracy i obowiązków. Usłyszeli skąd wziął się symbol Poczty Polskiej, jak dawniej roznoszono listy i jak wygląda to obecnie. Uczniowie mieli mozliwość zadawania pytań. Pytali głównie o przesyłki lotnicze i listy do Mikołaja. Byli ciekawi jak samolot ląduje na Biegunie Północnym...

  Kliknij tutaj, aby obejrzeć zdjęcia ze spotkania.


  Spotkanie z pielęgniarką.

  W poniedziałek 21.10.2013r. wychowankowie świetlicy gościli u pielęgniarki szkolnej. Jednym z celów wizyty było poznanie zawodu pielęgniarki, jej obowiązków i możliwości pracy. Spotkanie miało związek z realizacją programu "Poznajemy zawody z bliska". Pielęgniarka przypomniała uczniom, jak dbać o zdrowie jesienią.

  Kliknij tutaj, aby obejrzeć zdjęcia ze spotkania.


  „Kulturalnie, czyli fajnie…” Program edukacji kulturalno –społecznej w czasie zajęć świetlicowych.
  Opracowała: mgr Beata Krasówka wychowawca świetlicy SP5 Pyskowice


  Wstęp

  Program zajęć świetlicowych „Kulturalnie, czyli fajnie” przeznaczony jest dla dzieci klas I –III szkoły podstawowej .
  Charakter działalności świetlicy jest wolny od systemu lekcyjnego co stwarza atmosferę rozwijającą prawidłowy i wszechstronny rozwój osobowości dzieci. Dziecko w świetlicy musi mieć czas na odpoczynek, warto jednak część czasu spędzanego w świetlicy sensownie zagospodarować, stąd pomysł na realizację tego programu.

 • Charakterystyka programu. „Kulturalnie, czyli fajne”, to program wychowawczy z zakresu edukacji kulturalnospołecznej, poświęcony zasadom savoir vivre w różnych sytuacjach. Program ma na celu naukę dobrych manier, ogłady towarzyskiej, znajomości obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w stosunku do wychowawców i członków rodziny. Wyrażenie savoir-vivre pochodzi z i języka francuskiego i oznacza: savoir – wiedzieć, za to vivre żyć. Dzięki programowi dzieci dowiedzą się, jak należy się zachować w różnych miejscach. Zajęcia mają wpoić dzieciom rzeczy ważne i potrzebne w życiu. Nauczą się tego poprzez czytanie wierszy i opowiadań, odgrywanie scenek rodzajowych i różnych innych form. By dzieci żyły w przyjaźni z dobrymi manierami, trzeba uczyć ich od najmłodszych lat, by używały czarodziejskich słów: proszę, dziękuję, przepraszam; wiedziały jak witać znajomych, zarówno dzieci jaki dorosłych; umiały szanować ludzi, zwłaszcza swoich najbliższych i osoby starsze; nie przerywały nikomu rozmowy, pytały rodziców o pozwolenie, gdy chce się coś zrobić lub wziąć; były kulturalne przy stole, podczas rozmowy telefonicznej, a także w miejscach publicznych, jak kawiarnia, czy teatr. Program będzie realizowany w czasie zajęć świetlicowych, w każdym miesiącu realizowane będzie jedno zagadnienie. Nauka dobrych manier, to inwestycja w przyszłość dziecka. Uczy się ono prawidłowych zasad zachowania, zwrotów grzecznościowych, manier przy stole, podczas wyjść do teatru, kina, czy na koncert. Tę naukę należy rozpocząć bardzo wcześnie, po to, aby mieć pewność, że dziecko w każdej z napotkanych sytuacji zachowa się właściwie. Właśnie wolny czas spędzany w świetlicy szkolnej stwarza okazję do kreatywnego wykorzystania go w ciekawy sposób. Wczesna edukacja w zakresie kultury zagwarantuje iż, przekazane treści staną się nawykiem. Ucząc dobrych manier sprawimy, że dziecko będzie postrzegane lepiej przez innych, łatwiej będzie nawiązywać znajomości, przyjaźnie. Dziecko uczy się poprzez obserwację i naśladownictwo – bądźmy dla niego przykładem każdego dnia.

  Program będzie realizowany w oparciu o:
  - słuchanie opowiadań czytanych przez nauczyciela,
  - oglądanie przez uczniów odgrywanych scenek, symulacji,
  - wspólne rozmowy na temat zasad savoir vivre,
  -zabawy dramowe,
  -zajęcia multimedialne,
  - wyrażanie swoich emocji poprzez prace plastyczne,
  - wykonywanie zaproszeń,
  - wykonywanie zadań praktycznych

  Podstawowe cele:

  Wyrabianie pozytywnych postaw życiowych
  Rozumienie i stosowanie form grzecznościowych w życiu codziennym
  Rozumienie konieczności bycia życzliwym, kulturalnym i dobrym człowiekiem
  Kształtowanie współpracy w obrębie grupy poprzez wykonywanie zadań
  Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia
  Umiejętność oceny zachowania się innych osób w podanych sytuacjach
  Planowane metody i formy:

  werbalne- dyskusja,
  pogadanka,
  oparte na praktycznym działaniu uczniów,
  drama,
  twórczość plastyczna,
  burza mózgów,
  konkursy,
  uzupełnianie zdań,
  gry i zabawy,
  odgrywanie ról.
  Formy:

  indywidualna
  grupowa
  Środki dydaktyczne:

  literatura dziecięca,
  malowanki,
  karty pracy.
  Treści zajęć:
  Wrzesień: Co to jest savoir vivre?
  Październik: Powitanie na poziomie,
  Listopad: Magiczne przepraszam, proszę , dziękuję,
  Grudzień: Higiena osobista,
  Styczeń: Pogawędki przez telefon, komunikatory,
  Luty: Wycieczkowy elementarz,
  Marzec: O bliźnich zawsze z aprobatą,
  Kwiecień: Święta rzecz dyskrecja,
  Maj: Dobre maniery na przyjęciu, przy stole,
  Czerwiec: Spotkanie z kulturą.
  Ewaluacja

  Do utrwalania zdobytej wiedzy będę wykorzystywać gry i zabawy. Literatura dziecięca będzie wspierała i wprowadzała nas w dany temat. Prace plastyczne pozwolą odzwierciedlić w formie plastycznej obserwacje i wiedzę.
  Literatura:

  Grzegorz Kasdepke ”Bon czy Ton savoir vivre dla dzieci”
  Bożena Pierga ”Dobre wychowanie wierszem”
  Joanna Krzyżanek „Dobre maniery Cecylki Knedelek - czyli o tym, że wypada wiedzieć, co wypada”
  Ana Srrna Vara „Dobre obyczaje, 201 rad jak się zachować
  Marcin Przewoźnik Wiem i potrafię, survival, czyli jak przetrwać w domu i w szkole
  Autorski program opiekuńczo- wychowawczy
  z elementami terapii
  do świetlicy Zespołu Szkół
  Opracowała: mgr Anna Szmajnta wychowawca świetlicy Zespołu Szkół SP5 w Pyskowicach


  "Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi......" J. Korczak


  Szkoła jest obok rodziny głównym czynnikiem kształtowania osobowości dziecka. Jest następną po środowisku domowym, społecznością, z którą ono się styka. Szkoła jest środowiskiem odmiennym od środowiska domowego ze względu na różną strukturę, atmosferę, kontakty z rówieśnikami oraz te wszystkie zadania, które wynikają z pełnienia przez dziecko roli ucznia tak różnej od pełnionej roli dziecka w rodzinie. Do zadań szkoły należy między innymi realizacja następujących funkcji: -dydaktycznej; -opiekuńczej -wychowawczej. Szkołę można określić jako instytucję, na której poza dostarczeniem niezbędnej wiedzy, spoczywa także zadanie przekazania dzieciom i młodzieży wartości i norm moralnych. Dziecko musi czuć się uznane i akceptowane w szkole. Jeżeli ta potrzeba nie zostaje zaspokojona, uczeń szuka akceptacji poza terenem szkoły. Należy się zastanowić na ile szkoła jest w stanie zaspokoić potrzeby dzieci spędzające część swojego czasu wolnego w świetlicy. Czy świetlica może stanowić pomost pomiędzy szkołą a domem rodzinnym. Świetlica szkolna została zorganizowana z myślą o dzieciach rodziców pracujących, a zwłaszcza o dzieciach w młodszym wieku szkolnym, czyli uczęszczających do klas I-IV. Pracujące matki są spokojniejsze, gdy ich pociechy pod okiem pedagoga spędzają po lekcjach czas w świetlicy, w której mają zapewniony ciepły posiłek, mogą odrobić lekcje, wyjść na spacer, pobawić się z rówieśnikami. Ale dzieci nie zawsze są zachwycone taką sytuacją, często traktują ją jako zło konieczne. Jeżeli pobyt w świetlicy jest dla dziecka koniecznością, jeżeli dziecko nie może być w tym czasie w domu, to należy się zastanowić, czy istnieje możliwość nawiązania do jego pragnień i zastąpienia mu na ten czas rodziny, a wiec stworzenia domowej atmosfery w warunkach świetlicy szkolnej. Opieką świetlicy szkoła obejmuje uczniów, którym dom ze względów na pracę zawodową rodziców nie może jej zapewnić w pełnym wymiarze czasu. Świetlica ponadto spełnia często dodatkowe funkcje opiekuńcze wobec dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. Wspomaga też w razie potrzeby pracę szkoły w zakresie wyrównywania braków i opóźnień w rozwoju fizycznym i psychicznym poszczególnych wychowanków. Pełniąc z ramienia szkoły funkcje opiekuńcze, świetlica stanowi zarazem wyodrębnione środowisko wychowawcze działające w tym samym, co szkoła kierunku, wzbogacając jej oddziaływania własnymi metodami. Świetlica szkolna jest specyficznym środowiskiem społecznym, uzupełnia funkcje rodziny i nauczycieli klas. Obok zadań opiekuńczych realizowane powinny być zaprogramowane działania wychowawcze i dydaktyczne dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci w wieku młodszoszkolnym. Realizując funkcję opiekuńczą, świetlica powinna czuwać nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci. Działalność profilaktyczna polega na zapobieganiu nieprawidłowościom w somatycznym i psychoruchowym rozwoju dziecka. Profilaktyka to podejmowane w różnym stopniu interwencje zapobiegające pojawieniu się i rozwoju procesu społecznego niedostosowania, różnych form dewiacji w zachowaniu dzieci i młodzieży, a także powstrzymywanie zaistniałego już niekorzystnego rozwoju oraz wstępna terapia zaburzeń prowadzących do niekorzystnych stanów osobowościowych. Niezwykle istotnym ogniwem w lokalnym systemie profilaktyki jest szkoła. Konieczność wypełniania przez szkołę funkcji profilaktycznej wynika z głównych uwarunkowań współczesnych dewiacji, do których zaliczamy przestępczość i uzależnienia. W świetle rosnącego z roku na rok procentu zachowań patologicznych, masowego zjawiska wypierania postaw kreacjonistycznych przez konsumpcyjne w skali całego społeczeństwa, należy podjąć wychowanie terapeutyczne i objąć nim nie tylko dzieci z zaburzeniami w zachowaniu, ale także te "zdrowe", bo jeszcze nie okazują efektów dysharmonizowania rozwijającej się osobowości. Pragniemy naszym uczniom pomóc poprzez terapię wychowawczą w wyrównywaniu dysharmonii rozwojowych oraz braków umiejętności umiejętnościach wiadomościach i umiejętnościach w takim stopniu, aby zapewnić im prawidłowe funkcjonowanie w sytuacjach szkolnych i środowisku rodzinnym. W tym celu został opracowany Program Świetlicy Szkolnej z elementami terapii, który poprzez :
  -terapię ruchową-formy ruchu dających satysfakcję i dobre samopoczucie - aktywność twórczą - ekspresję teatralną pomoże uczniom w: - rozwijaniu własnej aktywności fizycznej i psychicznej; - rozwijaniu wiedzy i umiejętności interpersonalnych; - rozbudzaniu wrażliwości estetycznej i odkrywaniu własnych zdolności twórczych; - rozwijaniu wrażliwości i umiejętności odpowiadania na potrzeby dostrzegane w otoczeniu.

  Cel główny:

  Rozwój osobowościowy dzieci i młodzieży poprzez pomoc w rozwijaniu ich dyspozycji, umiejętności i sprawności oraz wychowywanie do świadomego dokonywania wyborów życiowych.
  Cele szczegółowe:

  - Kreowanie sytuacji, w których uczeń aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości - Stwarzanie warunków umożliwiających zajście procesu terapeutycznego (przebudowę sądów poznawczych, wzorców zachowań i odreagowywanie emocjonalne) - Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu jako swoistą metodę profilaktyki, uzależnień - Wyrabianie i utrwalanie nawyków z tzw. "zdrowego stylu życia" - Budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę - Zaszczepianie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych - Rozwijanie wiedzy i umiejętności interpersonalnych - Rozbudzanie wrażliwości estetycznej i odkrywanie własnych zdolności twórczych - Kształtowanie dzielności i samodzielności poprze uczenie się umiejętności życia codziennego

  Metody pracy:
  -Gry i zabawy ruchowe - Dyskusje na forum grupy - Scenki rodzajowe - Twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci - Gry dramatyczne - Treningi umiejętności - Wycieczki

  Formy pracy:
  - Praca w zespołach zadaniowych - Praca w grupach - Praca indywidualna

  Program Świetlicy Szkolnej realizowany będzie w częściach:
  I. Rozwój ekspresji twórczej poprzez realizacje plastyczne i teatralne-terapia poprzez sztukę. II. Zabawy i gry ruchowe-terapia poprzez ruch. III. Psychologia praktyczna-umiejętności psychologiczne. IV. Dzielność i samodzielność- umiejętności życia codziennego.

  Zasady postępowania terapeutycznego w pracy z dziećmi i młodzieżą:
  I. Zasada afirmacji-dostrzeganie i podkreślanie pozytywnych cech, zdolności i osiągnięć uczniów. II. Nawiązanie osobistego i bliskiego kontaktu z dziećmi-stworzenie ciepłych i bezpiecznych relacji, w których dorosły jest opiekunem i sojusznikiem w pokonywaniu trudności. III. Zasada otwartości-przyjmowanie i przekazywanie informacji, dzielenie się doświadczeniami, wyrażanie emocji. IV. Zasada istnienia norm-wprowadzenie i przestrzeganie reguł porządkujących na zajęciach.

  Lp. Dział Formy realizacji Ewaluacja

  1. Kreowanie sytuacji, w których uczeń aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości
  1. Prowadzenie zajęć terapeutycznych z zastosowaniem metod aktywizujących (kierujących pracą uczniów). 2. Prezentowanie i wykorzystanie na zajęciach różnych źródeł wiedzy. 3. Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy poprzez tworzenie odpowiednich sytuacji edukacyjnych. 4. Kształcenie umiejętności selekcjonowania zdobytych informacji i praktycznego ich wykorzystania. Uczniowie: rozumieją wagę wyznaczania celów, potrafią je określić i dążyć do ich osiągnięcia
  2. Stwarzanie warunków umożliwiających zajście procesu terapeutycznego (przebudowę sądów poznawczych, wzorców zachowań i odreagowywanie emocjonalne)
  1. Diagnoza typu zaburzeń zachowania dziecka-rozpoznanie charakteru trudności dziecka i analiza zaburzeń w jego relacjach ze światem. 2. Praca terapeutyczna w czterech obszarach: -Relacjach z rówieśnikami (ja - rówieśnicy) -Relacjach z osobami dorosłymi(ja-dorośli) -Relacjach zadaniowych związanych z nauką szkolną(ja -zadanie) -Ustosunkowanie do siebie samego(ja-ja).
  3. Ukierunkowanie pracy terapeutycznej na eliminowanie zaburzeń w zachowaniu t.j.-nieadekwatności, szkodliwości reakcji, szkodliwości dla podmiotu i negatywnych emocji.
  4. Odpowiedni dobór treści doświadczeń korygujących do treści doświadczeń urazowych.
  -Zdobycie przez uczniów umiejętności optymalnego sposobu funkcjonowania obszarach czterech podstawowych obszarach zadaniowych. - Przebudowa struktur poznawczych i zmiana wzorców zachowań. 3. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu jako swoistą metodę profilaktyki, uzależnień

  1. Poznanie grupy-zabawy integracyjne, praca nad "sprawiedliwymi zasadami zachowania " i stałymi (rytualnymi)punktami spotkań.
  2. Planowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu w naszej okolicy-"Giełda pomysłów".
  3. Ćwiczenia, sytuacje symulacyjne oraz psychodramy pozwalające na doświadczenie i badanie zjawisk i procesów psychologicznych, umiejętności interpersonalnych.
  4. Wdrażanie zasad sprzyjających efektywnemu porozumiewaniu się w grupie:
  -zasada asertywności (zachowania, które pozwala otwarcie wyrażać własne opinie i skutecznie bronić własnych praw, bez odmawiania ich innym;
  -umiejętność dobrego słuchania; -zasada otwartości w stosunku do partnera, (której sprzyja zaufanie, zdolność do decentracji aktywnego empatii); - techniki aktywnego słuchania; - umiejętność przyjęcia lub przekazywania uwag krytycznych, czyli informacji zwrotnych od rozmówcy; - zgodność komunikatu werbalnego z niewerbalnym.
  5. Poznanie ze sposobami rozwiązywania konfliktów.
  - Adaptacja do warunków obowiązujących w świetlicy. - Ugruntowanie i umocnienie własnej osoby. Uczniowie: - potrafią otwarcie wyrażać własne zdanie, - lepiej komunikować się z innymi, - rozumieć i rozwiązywać konflikty.

  4. Wyrabianie i utrwalanie nawyków z tzw. "zdrowego stylu życia"

  1. Wyposażenie uczniów w zasób umiejętności ruchowych umożliwiających uczestnictwo w różnych formach aktywności ruchowej, rekreacyjnej i sportowej: -rozwijanie zainteresowań i umiejętności ruchowych dzieci, - uwzględnienie przyszłościowych potrzeb przygotowania uczniów do atrakcyjnej aktywności ruchowej zimą i latem, indywidualnie i w grupie(w rodzinie), nad wodą i w górach, w domu i na dworze. Wycieczki po najbliższej okolicy: - planowanie, - wybór miejsca - wyznaczenie terminu - przygotowanie "przewodnickie" (wiadomości, informacje, ciekawostki). Realizacja programu pogłębiła wiedzę młodzieży dotyczącą alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, a dzięki temu zostaną utrwalone pozytywne nawyki zdrowotne. Rozwój zainteresowań wychowanków i utrwalenie właściwych postaw społecznych zapobiegających rozwojowi uzależnień w środowisku. 5. Budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę
  1. Gry dramatyczne pokazujące formy zachowań i uczucia charakterystyczne dla każdego dziecka w danej sytuacji. 2. "Jaki /jaka jestem"-przeprowadzanie wywiadu z osobami ważnymi: rodzicami, krewnymi, przyjaciółmi, ulubionym nauczycielem… 3. Zabawa w grupie: "Kapsuła czasu"- dzielenie się własnymi spostrzeżeniami. 4. Dokonywanie sesji reklamowej "Uczeń, o jakim się marzy"-symulacje autoprezentacji, czyli przedstawiania siebie w formie-słownej, plastycznej, pantomimicznej ze szczególnym uwzględnieniem pozytywów. -Kreowanie pozytywnego stosunku do siebie. - Przekonanie o konieczności kierowania własnym życiem. - Bogacenie życia wewnętrznego i potrzeb uczuciowych. 6. Rozbudzanie wrażliwości estetycznej i odkrywanie własnych zdolności twórczych
  1. Ekspresja:
  -teatralna(przedstawienia szkolne) - plastyczna(wystawy prac plastycznych) - muzyczna(koncert np. kolęd, piosenki regionalnej). - Fotografowania. 2. Zajęcia odblokowujące ekspresję głosu, rytmu, ruchową, muzyczną plastyczną i dramatyczną.
  3. Zajęcia plastyczne-posługiwanie się środkami plastycznymi do wyrażania swego zamierzenia twórczego;
  - odtwarzanie rzeczywistości w rysunku; - operowanie kolorem; - tworzenie kompozycji w przestrzeni; - poznanie podstawowych technik plastycznych; - kolorowanie postaci "Jak się dzisiaj czujesz?" - malowanie mandali wg wzoru i mandali własnej. 4. Stymulowanie zachowań społecznych poprzez metody sztuk teatralnych.
  -Rozwój wrażliwości, stymulowanie i harmonizowanie relacji emocjonalnej i wyobrażeniowej. - Pobudzenie myślenia i aktywizacja procesów wolicjonalnych. 7. Kształtowanie dzielności i samodzielności poprze uczenie się umiejętności życia codziennego.
  1. Organizacja wycieczek kilkugodzinnych; -uczenie się umiejętności organizacyjnych, - udzielania pierwszej pomocy, - poznawanie różnych zawodów, - obserwowanie zmian pór roku, - zabawy na miejskim placu zabaw. 2. Pełnienie dyżurów- porządkowanie sali po obiedzie i po zabawie. - Radzenie sobie w sytuacjach trudnych, permanentnych niedoborów i frustracji potrzeb. - Opanowanie umiejętności praktycznych związanych z domem i rodziną.

  Ewaluacja

  Uczniowie stopniowo zrozumieli wagę wyznaczanych celów, potrafią je określić i dążyć do ich osiągnięcia. Nastąpiła u nich przebudowa struktur poznawczych i zmiana wzorców zachowania. Dzieci zaadoptowały się w środowisku grupy świetlicowej i umocniły pozycje własnej osoby. Podwyższyła się ich samoocena. Nabrały przekonania o konieczności kierowania własnym życiem oraz o potrzebie wzbogacenie życia wewnętrznego. Uczniowie potrafią otwarcie wyrażać własne zdanie, lepiej komunikować się między sobą oraz rozwiązywać konflikty. Realizacja programu pogłębiła wiedzę dzieci i młodzieży dotyczącą alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, a co za tym idzie zostały utrwalone pozytywne nawyki zdrowotne. Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania i utrwalili właściwe postawy społeczne. Zaobserwowałam rozwój ich wrażliwości oraz pobudzenie myślenia. Dzieci nauczyły się radzić w sytuacjach trudnych. Opanowały umiejętności praktyczne przydające się w życiu codziennym.
  Bibliografia

  1. M. Chylińska: Jak prowadzić świetlicę szkolną. Poradnik. ŻAK, Warszawa 2001.
  2. J. Bojarska: Niech nie będą przechowalniami "Gazeta szkolna" nr27 z 9-15 XI 2000
  3. Z. Wiechowie: Poradnik dla wychowawców świetlic szkolnych, WSiP, Warszawa 1986.
  4. Genowefa Wąsowicz: Mój pomysł na pracę wychowawczą w świetlicy szkolnej. Życie Szkoły nr10 1995, s603-612.
  5. Ekiert- Grabowska Dorota- "Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej". Warszawa 1979, PWN.
  6. Spionek Halina - "Zaburzenia rozwoju uczniów z niepowodzenia szkolne". Warszawa 1973, PWN.
  7. Tyszkowa Maria- "Osobowościowe podstawy syndromu nieśmiałości". Psychologia Wychowawcza 3/1978.
  8. Żebrowska- (red.) "Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży". Warszawa 1977, PWN.
  9. Orwid Maria, Pietrzuszewski Kazimierz- "Psychiatria dzieci i młodzieży". Kraków 1996. Collegium Medicum UJ.
  10. Psychologia stosunków międzyludzkich" Michael Argyle PWN Warszawa 1991
  11. http://eduseek.interklasa.pl/
  12. http://www.swietlica.ret.pl/
  13. http://www.spig-zagornik.um.andrychow.pl/spig-zagornik/Glowna.php?title=Swietlica_szkolna
  14. http://www.ogniskowiec.znp.edu.pl/publikacje/szkolypodstawowe/Kierowanie%20i%20swietlica%20szkolna.htm
  Mandale.


  Dzieci uwielbiają malować farbami plakatowymi. Dzisiaj spełniały się przy malowaniu mandali. Mandale świetnie wpływają na samopoczucie człowieka dużego i małego. Dzieci odprężają się i wyrażają w ten sposób swoje emocje. Następnie malowały renifery i inne prace o tematyce zimowej. Jutro zrobimy gazetkę z naszych prac.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia • Data: 20.11.18r |Autor: mgr Anna Szmajnta


  Zajęcia relaksujące.


  Powoli poznajemy się. Dzieci wdrażają się w rytm pracy świetlicy. Dziś rozpoczęliśmy dzień od słuchania muzyki i kolorowania wybranej mandali. Mandala to rysunek w kole. Kolorowanie mandali ma działanie terapeutyczne. Działa na dzieci i dorosłych relaksująco, wyciszająco i poprawia samopoczucie. Pierwszaki miały możliwość wybrania wzoru mandali i pokolorowania go w dowolny sposób. Niektórzy uczniowie bardzo lubią tworzyć swoje niepowtarzalne dzieła z kolorowych kartek. Dzieci miały sposobność wyboru zajęć. Chętnie potem prezentowały swoje prace. Niektórzy zapragnęli wziąć mandalę do domu, alby zawiesić w swoim pokoju.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 14.09.18r |Autor: mgr Anna Szmajnta


  Zajęcia plastyczno- muzyczne.


  We wtorek 7 listopada realizując projekt zajęć relaksacyjnych dzieci wykonały drzewo jesienne na dużym formacie szarego papieru wykorzystując różne techniki plastyczne. Kolorowały grubymi kredkami ołówkowymi, używały zebranych wcześniej liści oraz zakończyły pracę pastelami. Nasze jesienne drzewo udekorowało jedną z tablic świetlicowych. Na prośbę dzieci towarzyszyła nam muzyka z płyty CD, przy której tańczyły dziewczynki z klasy pierwszej. Pozostałe dzieci bawiły się klockami lub własnymi materiałami plastycznymi tak by milo minął im czas przed lekcjami.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 08.11.17r |Autor: mgr Anna Szmajnta


  Złota Polska Jesień w świetlicy.


  We wtorek 17 października od samego rana dzieci chętnie przystąpiły do zajęć plastycznych. Wcześniej zebraliśmy kolorowe liście klonu. Przygotowaliśmy duże wzory wiewiórek i jeży. Dzieci miały do wyboru, które zwierzątko chcą ozdobić. Liście wykorzystały do wykonania puszystego ogonu wiewiórki oraz do imitacji igieł jeża. Reszta została pokolorowana. Tradycyjnie prace małych uczniów będzie można podziwiać na gazetkach w świetlicy szkolnej.


  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia


  Data: 17.10.17r |Autor: mgr Anna Szmajnta


  Zajęcia relaksujące.


  W piątki organizujemy zajęcia relaksujące. Odbyły się już dwa takie zajęcia. Zainteresowane dzieci wykonywały jesienne drzewa z wykorzystaniem kolorowych kartek papieru. Inne dzieci bawiły się klockami bądź różnymi przyrządami sportowymi. Niektórzy wykonywali prace według własnego pomysłu. Towarzyszyła nam muzyka z płyt CD.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia  Data: 01.10.17r |Autor: mgr Anna Szmajnta


  Mandale ze sznurków.


  Dzisiaj, tj. 22 czerwca zakończyliśmy cykl zajęć relaksujących, które odbywały się w środy popołudniu i w czwartki rano. Dzieci najpierw musiały pociąć specjalne sznurki lub wełnę na małe kawałeczki. Potem pogrupowaliśmy na kolory i włożyliśmy do woreczków. Następnie, na kartce papieru, gdzie był przygotowany już okrąg, dzieci projektowały swoją pracę. Według własnego pomysłu wyklejały odpowiednimi kolorami mandalę. Najczęściej były to prezenty dla tatusiów, ponieważ jutro jest ich święto. Przy zajęciach towarzyszyła nam muzyka z komputera.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia


  Data: 22.06.17r | Autor: mgr Anna Szmajnta


  Wspólne muzykowanie.


  W środę relaksujmy się w rożny sposób. Ostatnio wspólnie muzykowaliśmy. Dzieci chętnie korzystały z bębenków, trójkątów, grzechotek i innych instrumentów. Uczniowie również lubią tworzyć różne budowle przy pomocy klocków i krążków. Cały czas poszczególni uczniowie odrysowują według wzorów zajączki, kurki i gąski, którymi udekorujemy okna w świetlicy.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia


  Data: 24.03.17r | Autor: mgr Anna Szmajnta


  Zbliża się wiosna..


  Każdemu z nas marzec kojarzy się już z wiosną. Na dworze słyszymy śpiew ptaków. Widzimy pierwsze pąki roślin i kwiatów. Dzieci czekają na święta. W środowe popołudnia zaczęliśmy wycinać, korzystając z szablonów: zajączki, kurki i gąski. Dzieci przy tym ćwiczyły doskonale motorykę małą. Następnie tymi zwierzątkami na zielonej trawce ozdabiamy okna w naszej świetlicy. Nieodłącznym elementem naszych zajęć jest muzyka płynąca z płyt CD.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia


  Data: 07.03.17r | Autor: mgr Anna Szmajnta


  Bajkoterapia.


  Podczas popołudniowych zajęć w środę oraz w godzinach rannych w czwartek dzieci wysłuchały w ciszy bajkę puszczoną na płycie CD. Bajka była tak dobrana, aby w jej tle słychać było spokojną muzykę. Treści były proste do zrozumienia. Mówiła głównie o przyjaźni. Te zajęcia miały na celu wyciszenie dzieci oraz ćwiczenie słuchania ze zrozumieniem, bez obrazu.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia


  Data: 08.02.17r | Autor: mgr Anna Szmajnta


  Jak się relaksujemy?


  W środowe popołudnia i czwartkowe ranki nadal próbujemy kontynuować zajęcia, które dzieci relaksują, wyciszają i wprowadzają w dobry nastrój. Podczas tych zajęć dzieci słuchają muzyki. Mali uczniowie sami upominają się o włączenie płyty CD. Rozpoczęliśmy nowe zajęcia podczas których dzieci określają swoje uczucia. Kolorują postać używając tylko trzech kolorów : żółtego, czerwonego i czarnego. Każdy z kolorów określa inne emocje: żółty to radość, czarny to smutek, a czerwony to złość. Poszerzamy zestaw mandali. Są uczniowie, którzy bardzo lubią je kolorować i dopominają się o nowe wzory. Zauważyłam, ze są to nieco starsze uczennice. Sześciolatki preferują rysunki dowolne. Przeważają tu kwiaty dla mamy lub dla pani.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia


  Data: 22.11.16r | Autor: mgr Anna Szmajnta


  Mandala z liści .


  W środę 26 października tradycyjnie już przeszliśmy z grupą uczniów do sali 12. Dzieci otrzymały kartkę kredową, na której był narysowany okrąg. Każde dziecko miało za zadanie dokładne wycięcie tego wzoru ( ćwiczymy motorykę małą). Pozostałą część kartki odkładaliśmy na potem. Wcześniej zebraliśmy kolorowe liście o różnych kształtach. Każdy wg własnego pomysłu ozdabiał koło tak, aby powstał ciekawy wzór. Dzieci prezentowały na tablicy swoje mandale. Pozostawiony kawałek papieru kredowego wykorzystali do zrobienia zakładki do książki. W ten sposób uczymy małych uczniów gospodarności materiałami. Z mandali wykonalismy wystawkę w naszej świetlicy.


  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia


  Data: 30.10.16r | Autor: mgr Anna Szmajnta


  Wyobraź sobie..


  Na popołudniowych zajęciach w środy próbujemy się trochę wyciszyć. W grupie dwudziestoparoosobowej przechodzimy do sali nr 12 i tam prowadzone są zajęcia dla chętnych świetliczaków. Ostatnio dzieci miały za zadanie wyobrażenie sobie siebie, że są jakimś zwierzątkiem, kolorem, kwiatkiem, instrumentem, autem, piosenkarzem…. Potem w odpowiednich kółkach rysowały swoje wyobrażenia. Niektórzy woleli kolorować mandalę o tematyce jesiennej. Na tych zajęciach wprowadzam pewną dowolność, bo mają one na celu głownie wprowadzić dzieci w miły nastrój. Część małych uczniów chciała wziąć swoje prace do domu, a część oddała Pani, aby mogły znaleźć się na gazetce w świetlicy.

  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia


  Data: 20.10.16r | Autor: mgr Anna Szmajnta


  Barwy jesieni.


  Jesień to piękna pora roku, bogata w barwy. W środę 12 października podczas zajęć plastyczno-relaksacyjnych dzieci malowały farbami plakatowymi jak widzą jesień. Niektórzy malowali park, las, inni kwiaty, a jeszcze inni owoce. Najpierw omówiliśmy jakie kolory dominują jesienią, potem oglądnęliśmy różne ilustracje, które mogły być inspiracją dla pracy dzieci. Mali uczniowie w miłej atmosferze przelewali na papier swoje obrazy. Następnie zrobiliśmy wystawkę prac.


  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia


  Data: 13.10.16r | Autor: mgr Anna Szmajnta
  Malowanie mandali.


  W środę 21 września rozpoczęliśmy cykl spotkań z mandalą. Zajęcia te mają na celu zrelaksowanie małego ucznia, wyciszenia i odprężenia. Tym razem dzieci kolorowały wzór mandali „O kole życia”. Zauważyłam, że niektóre dzieci preferują malowanie mandali własnej. Jest to doskonały sposób na wyrażenie swoich emocji. Pierwsze spotkanie z mandalą odbyło się w licznej grupie świetlicowej. W przyszłości będziemy się dzielić na małe grupy, aby zajęcia mogły odbywać się w ciszy i skupieniu. Mandalę można kolorować, malować i wyklejać na papierze z plasteliny i ozdabiać. Podczas tych zajęć dziecko może nawadniać swój organizm wodą mineralną co doskonale wpływa na pracę mózgu i nie powoduje zmęczenia. W trakcie malowania stosuję się również słuchanie muzyki relaksującej.


  Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia


  Data: 23.09.16r | Autor: mgr Anna Szmajnta
  Drzewko przyjaźni.

  Na zajęciach integrujących grupę świetlicową, uczniowie z klasy 3a namalowali farbami na dużym formacie szarego papieru wiosenne drzewo. Ma ono symbolizować naszą świetlicę. Następnie dzieci zaczęły wpisywać się w różnych miejscach tego drzewa. Jedni pisali swoje imię w dziupli, inni na gałęziach… Najczęściej szukali miejsca koło bliskich sobie kolegów. Potem to drzewo zawiesiliśmy na ścianie w centralnym miejscu pokoiku zabaw. Zaczęło ono wzbudzać zainteresowanie wśród innych świetliczków. Teraz wszyscy chętnie się dopisują, bo chcą być częścią grupy świetlicowej.

  Kliknij tutaj, aby obejrzeć zdjęcia.
  Bajkoterapia.

  Pani Anna Szmajnta prowadzi cykl zajęć z bajkoterapii z różnymi grupami uczniów. Praca ta opiera się na bajkach H. Ch. Andersena. Każde dziecko otrzymuje książkę, z której wybiera sobie bajkę. Potem przedstawia ją swoim kolegom i próbuje powiedzieć jaki morał jest tej bajki. Na zakończenie zajęć uczniowie wykonują ilustracje do przeczytanego utworu. W dzisiejszej dobie Internetu bardzo ważne jest rozbudzanie u dzieci miłości do książek, czyli do słowa pisanego.

  Kliknij tutaj, aby obejrzeć zdjęcia.
  Kamień na kamieniu..

  Od początku roku szkolnego mgr Anna Szmajnta prowadzi z grupą świetlicową dwa razy w tygodniu zajęcia o charakterze terapeutycznym. Zajęcia pracy z mandalą są przeplatane innymi, np., rysowanie "kamieni" - dzieci najpierw lokalizują siebie, a potem ważne dla nich osoby, członków rodziny i przyjaciół, albo określają swoje poczucie bezpieczeństwa rysując siebie pod parasolem, który ma ich chronić. Podczas tych zajęć towarzyszy im muzyka relaksująca. Uczniowie chętnie wyrażają swoje uczucia pracując samodzielnie, w ciszy , mając do dyspozycji tylko kartkę papieru i kredki.

  Kliknij tutaj, aby obejrzeć zdjęcia.


  Różnorodność zajęć terapeutycznych.

  Podczas zajęć mających charakter terapeutyczny uczniowie wyobrażali siebie jako : zwierzę, kolor, samochód, kwiat, piosenkarza i instrument muzyczny. Potem rysowali te wyobrażenia w kołach. Dzieci pobudzały swoją wyobraźnię i rozwijały motorykę małą. Na innych zajęciach kolorowały mandalę zatytułowaną "Cykle życia". Wykorzystujemy podczas pracy z mandalą różne mądrości ludowe, sentencje życiowe, a tu stare irlandzkie błogosławieństwo:
  Życzę ci subtelnej niecierpliwości wiosny,
  Łagodnego wzrastania lata,
  Cichej dojrzałości jesieni
  I mądrości dostojnej zimy.
  Potem odczytali na głos "Sugestię" i odnieśli się do niej. Następnie uczniowie rozpoczęli kolorowanie. Dzieci uczą się opowiadać o swojej mandali. Wyrażać głośno swoje myśli.
  Kolejnym razem uczniowie wypisywali swoje mocne i słabe strony, tzn, próbowali określić swoje zalety i wady.
  Na następnych zajęciach wrócimy do ćwiczeń językowych i kaligraficznych. Później popracujemy nad wyrażaniem swoich uczuć w sposób niekonwencjonalny. Będziemy kolorować postać zatytułowaną "Jak się dzisiaj czujesz ? " przy pomocy trzech kolorów - żółtego, czerwonego i czarnego. Każdy z kolorów symbolizuje barwę naszych uczuć. Staramy się, aby te zajęcia nie były monotonne i aby wzbogacały dzieci o przeżycia oraz żeby wyciszały je przed lekcjami i całym dniem pracy.

  Kliknij tutaj, aby obejrzeć zdjęcia
  Zajęcia kaligraficzne i językowe.

  Kontynuujemy cykl zajęć o charakterze terapeutycznym. W środę 2 października zostały przeprowadzone zajęcia językowe z "nutką" kaligrafii z grupą uczniów kl. 3a SP. Dzieci pięknie recytowały wiersz pt. "Żaba", potem wyszukiwały w nim wyrazy z głoską "ż", a następnie ładnie przepisały go. Uczniowie w toku zajęć nauczyli się wyraźnej dykcji. Przypomnieli sobie jaka jest różnica między głoską a literą. Następnie wzięli udział w konkursie na najstaranniej przepisany wiersz. Wygrał Mikołaj Krzystek. Gratulujemy!

  W środowe przedpołudnie 9 października uczniowie kl.3a pracowali nad piękną dykcją i ćwiczyli kaligrafię wykorzystując wiersz "Raczek". Niezwyciężony był Mikołaj Krzystek, ale tym razem nagrodę otrzymał też Piotrek Jurkiewicz.

  Kliknij tutaj, aby obejrzeć zdjęcia


  Zajęcia o charakterze terapeutycznym.

  W środy i w piątki prowadzone są zajęcia mające charakter terapeutyczny. Dzieci kolorują mandale o różnych wzorach. Mandala ma m. in .na celu przywrócenie równowagi, porządku, harmonii i wyciszenia. Obecnie praca z mandalą coraz częściej wykorzystywana jest w arteterapii. Ma ogromne działanie terapeutyczne. Dzieci wyciszone, ale równocześnie pogodne wracają na swoje lekcje.

  Kliknij tutaj, aby obejrzeć zdjęcia


  Dzielenie sie wiedzą.

  Jednym z najstarszych symboli ludzkości jest mandala. Słowo to oznacza koło życia, obwód o znaczeniu magicznym, cały świat, święty krąg, centrum. Kształt kola jest obecny w całym wszechświecie. Mandala ma m. in .na celu przywrócenie równowagi, porządku, harmonii i wyciszenia. Obecnie praca z mandalą coraz częściej wykorzystywana jest w arteterapii. Ma ogromne działanie terapeutyczne. Na zajęciach dzieci kolorowały mandalę zatytułowaną „ O radości”. Przy spokojnej muzyce nauczyciel próbował wprowadzić pierwszaków w odpowiedni nastrój. Dzieci w swojej pamięci wyszukiwały same radosne przeżycia, chwile szczęścia, zadowolenia. Te cudowne momenty życia miały stać się jedną całością i przybrać kolory. Dzieci rozpoczęły kolorowanie swojej mandali. Używały wybranych przez siebie kolorów ( bez żadnych sugestii). Po zakończonej pracy pięknie opowiadały o swoich mandalach. Każda praca była inna. Każde dziecko inaczej odbiera otaczający świat i co innego jest dla niego ważne. Tym zajęciom przyglądała się pani z Biblioteki Publicznej. Obserwując dzieci stwierdziła, że bardzo chętnie wykorzysta taki pomysł zajęć w swojej bibliotece.
  Zajęcia wokalne w świetlicy.

  W każdy wtorek w godzinach popołudniowych dzieci biorą udział w zajęciach wokalnych. Uczniowie z każdej klasy prezentują ulubioną swoją piosenkę. Następnie wspólnie uczymy się nowych utworów. Ostatnio śpiewaliśmy piosenki harcerskie. W najbliższym czasie będziemy kolędować. Wspólny śpiew bardzo integruje nasze dzieci świetlicowe.


  Malowanie mandali.

  Dużą popularnością cieszą się u nas mandale. Najpopularniejszą formą pracy z mandalą jest jej kolorowanie. Na rynku dostępne są liczne szablony mandali do kolorowania, zróżnicowane pod względem tematycznym (np. manadale matematyczne, mandale przyrodnicze, mandale muzyczne). Dziecko może wybrać interesujący je wzór. Do kolorowania używamy jak najwięcej barw, które dziecko dobiera wedle własnego uznania. Praca z mandalą wywiera bardzo korzystny wpływ na edukację uczniów już od pierwszego etapu nauczania. Pobudza i rozwija twórcze myślenie, które jest podstawą kreatywnej edukacji. Mandala to rysunek na planie koła, technika plastyczna stosowana w pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Mandala oznacza "koło życia, cały świat, święty krąg". Koło uważane jest za symbol harmonii i doskonałości.